Sabahattin Aslan1, Bahadır Çetin1, Melih Akıncı2, Akın Önder2, Necmi Yücekule2, Abdullah Çetin3

1Ankara Onkoloji Hastanesi, I. Cerrahi Kliniği Başasistanı
2Ankara Onkoloji Hastanesi, I. Cerrahi Kliniği Asistanı
3Ankara Onkoloji Hastanesi, I. Cerrahi Kliniği Şefi

Özet

Amaç: İnterpektoral lenf nodu diseksiyonundan fayda görecek hasta grubunu ve skip Rotter metastaz oranını belirlemek.

Yöntem: Ankara Onkoloji Hastanesi 1. Cerrahi Kliniğinde 1998-2000 yılları arasında modifiye radikal mastektomi (MRM) uygulanan, histopatolojik tanısı meme Ca olan 87 kadın hastaya interpektoral lenf nodu (IPN) grubunu içeren komplet aksilla diseksiyonu uygulandı. Rotter lenf nodu grubu ayrı spesimen olarak patolojik incelemeye gönderildi. Çalışmanın bağımlı parametresi olan metastatik IPN tüm hastalarda yaş, menapoz, tümör lokalizasyonu, histopatolojik tanı, tümör boyutu, grade, östrojen ve progesteron reseptörü, multisentrisite, pN evresi, lenf nodu kapsül invazyonu, level I-II-III teki metastatik lenf nodu tutulumu ve TNM evrelemesi parametreleri göz önüne alınarak değerlendirildi.

Bulgular: 87 hastanın 23'ünde IPN anatomik olarak varlığı saptandı (%26,4). 13 hastada metastatik IPN saptandı (%14,9) ve bu 13 hastanın 2'sinde (%2,3) aksillada başka metastaz olmaksızın metastaz vardı. IPN metastazı ile grade 3 tümörler, aksillada 2'den fazla metastatik lenf nodu varlığı ve kapsüler invazyon arasında anlamlı istatistiksel ilişki saptandı (p<0,05). Preoperatif olarak da saptanabilecek olan tümör grade'i en önemli parametre olarak değerlendirildi.

Sonuç: Eksize edilmeyen IPN metastazı lokal ve sistemik rekürrensin bir kaynağı ve yanlış evreleme nedeni olabileceğinden, IPN; grade 3, kapsül invazyonu ve 2 veya daha fazla metastatik aksiler lenf nodu tutulumu belirtilerini klinik veya intraoperatif olarak taşıyan meme karsinomlu hastalarda, bu çalışmanın sonuçlarına göre dikkatli eksize edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Rotter lenf nodu, interpektoral, meme kanseri