Alper Akcan1, Erdoğan Sözüer1, Hızır Akyıldız1, Hülya Akgün2, Can Küçük1, Engin Ok1, Yücel Arıtaş1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Tamamlayıcı tiroidektomi için temel endikasyonlar benign patoloji nedeniyle cerrahi uygulanarak geriye tiroid dokusunun bırakıldığı, frozen-kesit ya da iğne biyopsisinde folliküler lezyon saptanarak benign-malign ayrımının yapılamadığı hastalarda gereksiz total tiroidektomiden kaçınmak için patoloji sonucunun beklendiği ancak son tanının malign olduğu olgulardır. Bizde çalışmamızda iyi diferansiye tiroid kanseri nedeniyle tek taraflı ya da iki taraflı tamamlayıcı tiroidektomi uygulanan olgularda cerrahi sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Ocak 2000 ile Ocak 2007 tarihleri arasında Kliniğimizde 35 tanesine tek taraflı (Grup I), 46 olguya ise iki taraflı (Grup II) olmak üzere tamamlayıcı tiroid cerrahisi uygulanan 81 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Her iki grupta tüm hastalara preoperatif ve postoperatif 6. haftada ultrasonografi uygulanırken pre-operatif dönemde Grup I' de 32, Grup II' de ise 41 hastaya, post-operatif dönemde ise tüm hastalara sintigrafi uygulandı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş (P=0.67), cinsiyet (P=0.84), eşlik eden tirotoksikoz varlığı (P=0.64) ve ilk cerrahi ile tamamlayıcı tiroidektomi arasında geçen süre (P=0.97) yönünden karşılaştırıldığında fark saptanmazken tamamlayıcı tiroidektominin süresi yönünden karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı fark saptanmıştır (P= 0.01). Tamamlayıcı tiroidektomi sonrası en sık komplikasyon geçici hipokalsemi olup %13.5 olguda saptanmıştır. Kalıcı hipokalsemi ise her iki grupta ikişer olguda gözlenmiştir. Geçici rekürren laringeal sinir paralizisi Grup I' de 3, Grup II' de 4 olguda ortaya çıkarken bu olgulardan sadece 1 tanesinde kalıcı paralizi saptandı.

Sonuçlar: Tamamlayıcı tiroidektomi tiroid cerrahisi konusunda deneyimli cerrahlar tarafından düşük morbidite ile uygulanabilen bir cerrahi girişimdir. İyi diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektominin tek taraflı ya da iki taraflı olmasının majör komplikasyonlar üzerinde etkisi saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İyi diferansiye tiroid kanserleri, tamamlayıcı tiroidektomi, komplikasyon