Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Bahri Yılmaz1, Arda Işık2, Deniz Fırat2, Oğuz İdiz3, Coşkun Çakır3, Adem Akcakaya3

1Clinic of General Surgery, Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey
2Department of General Surgery, Erzincan University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
3Department of General Surgery, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Özet

Amaç: Hızlı iyileşme protokolü anestezi, analjezi, azaltılmış cerrahi stres, sıvı desteği, minimal invaziv girişimler, beslenme ve mobilizasyon kullanılarak, hızlı iyileşmeye ve morbiditenin düşürülmesini sağlamaya yoğunlaşmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi bölümünde yapıldı. Ocak 2005-Aralık 2010 arası cerrahi tedavi görmüş opere 91 kolon kanseri hastası çalışmaya alındı. Doksan bir hasta konvansiyonel tedavi (Grup 1: 20 erkek, 15 kadın) ve hızlı iyileşme protokolü (Grup 2: 37 erkek, 19 kadın) uygulanan olmak üzere 2 gruba ayrıldı.
Bulgular: Morbidite oranı Grup 1’de %51,4 iken, Grup 2’de %25 bulundu (p=0,01). Mortalite oranları Grup 1 ve 2 için sırasıyla, %22,9 ve %3,6 idi (p=0,004). Grup 1 için ortalama hastanede yatış süresi 15,6±14,4 gün, Grup 2 için 8,4±7,1 gün olarak saptandı.
Sonuç: Hızlı iyileşme protokolü daha önce çeşitli çalışmalarda araştırılmış olmasına rağmen, 3 parametrenin (morbidite, mortalite ve hastanede yatış süresi) beraber olduğu tek bir çalışma nadir bulunmaktadır. Hızlı iyileşme protokolü kolon kanserli hastalarda morbidite, mortalite ve yatış süresini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, konvansiyonel protokol, hızlı iyileşme protokolü


 

Etik Komite Onayı

Bu çalışma için etik komite onayı Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız.

Yazar Katkıları

Fikir - B.Y., A.A.; Tasarım - B.Y., A.I., O.İ.; Denetleme - B.Y., A.I., D.F., A.A.; Kaynaklar - B.Y., A.A.; Malzemeler - B.Y., A.I.; Veri toplanması ve/veya işlemesi - B.Y., D.F., O.İ., C.Ç., A.A.; Analiz ve/veya yorum - B.Y., A.I., D.F.; Literatür taraması - B.Y., A.I., A.A.; Yazıyı yazan - B.Y., A.I., D.F., A.A.; Eleştirel İnceleme - B.Y., A.I., D.F., A.A.; Diğer - O.İ., C.Ç.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.