Cem Terzi, Sanem Güler

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi AD, İZMİR

Özet

Amaç: Temiz cerrahi işlemlerde, yabancı cisim implantasyonu ve enfeksiyon olasılığının hasta için ciddi sonuçlar doğuracağı ameliyatlarda antimikrobiyal profilaksi kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Ancak, yakın zamanlı bir Cochrane meta-analizi sonucunda antimikrobiyal profilaksinin yama kullanılan ya da yama kullanılmadan gerçekleştirilen kasık fıtığı onarımlarında önerilemeyeceği gibi reddedilemeyeceği de belirtilmiştir. Genel cerrahide, yama kullanılan kasık fıtığı onarımı, en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. Bu cerrahi girişimde antimikrobiyal profilaksinin gerekli olup olmadığı konusunun çözümü, profilaktik amaçlı antibiyotik kullanımının yol açtığı maliyet artışından ve bakteriyel direnç gelişimine katkısından dolayı oldukça önemlidir. Literatürdeki yama kullanılan kasık fıtığı onarımlarında antimikrobiyal profilaksinin cerrahi alan efeksiyonları üzerindeki etkisini prospektif randomize kontrollü çalışma tasarımıyla araştıran tüm çalışma sonuçları havuzlandığında, profilaksi grubunda cerrahi alan enfeksiyonu oranı anlamlı olarak daha azdır. Bu nedenle cerrahlar, yama kullanacakları kasık fıtığı onarımlarında antimikrobiyal profilaksi uygulamalıdır. Yerleşik kılavuzlarda da yer alan bu öneriden vazgeçilmesi için henüz güçlü bir kanıt yoktur.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı onarımı, temiz cerrahi, yama, antimikrobiyal profilaksi