GÜNAY GÜRLEYİK, DİLEK KÜÇÜKERCAN, ÖZLEM AÇIKALIN, ÖNDER PEKER, ABDULLAH SAĞLAM

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Meme kanserli olgularda tümör angiogenezis değen ile aksiller lenf bezi metastazı arasındaki ilişkinin araştırılması planlandı.

Durum Değerlendirilmesi: Tümör büyüyebilmek ve metastaz yapabilmek için neovaskülarizasyona ihtiyaç duyar. Primer tümörün yüksek angiogenezis değeri yüksek risk göstergesi olabilir.

Yöntem: İnvaziv meme kanseri nedeni ile opere edilmiş 44 olguda aksiller lenf bezi metastaz durumu, tutulan lenf bezi sayısı, metastatik lenf bezindeki ekstrakapsüler yayılım varlığı araştırıldı. İmmunohistokimyasal yöntem ile primer tümörün angiogenezis değeri saptandı. Aradaki ilişkiyi bulmak için sonuçlar karşılaştırıldı. Çıkarımlar: Aksiller lenf bezi metastazı ile birlikte primer tümörün ortalama angiogenezis değeri anlamlı olarak yükseldi (p=0.00536). Aksiller lenf bezi negatif olgularda tümör büyüklüğüne göre angiogeneziste artış (p=0.068) bulundu, vasküler invazyon olan tümörlerde olmayanlara göre angiogenezis değeri (p=0.07) yükselmektedir. Aksiller lenf bezi pozitif olgularda ise metastatik lenf bezi sayısı arttıkça (p=0.044) ve ekstrakapsüler yayılım varlığında (p=0.0058) anlamlı angiogenezis artışı bulundu.

Sonuçlar: Meme kanserinde tümörün büyümesi ve lenfatik metastaz yeteneği angiogenetik potansiyele bağımlıdır. Metastatik evre ilerledikçe tümör angiogenezis değeri artmaktadır. Standardizasyon sağlanıp rutin olarak belirlenebildiğinde primer tümörün angiogenezis değeri risk göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: MEME, KANSER, LENF BEZİ, İNVAZYON, METASTAZ, ANGİOGENEZİS