ABUT KEBUDİ, ADNAN İŞGÖR, MURAT ATAY, GÜRKAN YETKİN, DEHAN YAZICI, AYGÜN YILDIZ

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: İnvazif meme kanserli olgularda sentinel lenf nodu(SLN) ile aksiller lenf nodu(ALN) arasındaki metastaz ilişkisi araştırıldı.

Durum değerlendirmesi: Günümüzde tarama yöntemleri ile meme kanseri erken dönemde yakalanabilmektedir. Erken evre meme kanserlerinde negatif aksilla oranı da yüksektir. Aksiller diseksiyonun önemli morbiditesi olabilmektedir. Bu nedenle SLN biopsisi meme kanserinin yayılımını göstermede giderek artan oranda uygulanmaktadır. Amaç, eğer mümkünse daha morbid olan aksiller disseksiyonundan kaçınmaktır.

Yöntem: İnvazif meme kanserli 53 olguda önce SLN biopsisi ve daha sonra gerekli ameliyatı yapıldı. Bu olgular erken evre meme kanserli hastalardı. Serimizde sentinel lenf nodu/nodlarını bulmak için radyoaktif madde (teknesyum) kullandık. Ameliyat sonrası hastaların yaş ortalaması, primer tümör, ALN ve SLN'nin histopatolojik özellikleri incelendi.

Çıkarımlar: Primer tümör çapına göre 37 olgu (%69.8) T1, 14 olgu (%26.4) T2 ve 2 olgu (%3.8) T3 şeklindeydi. SLN %94.33 (53/50) oranında bulundu. Evreye göre yapılan değerlendirmede T1 tümörlerde 9 olguda SLN(+) ve 7'sinde aksilla (+); T2'de 12 olguda SLN (+) ve bunların 3'ünde aksilla (+) ; T3'de ise 2 olguda SLN (+) ve aksilla (+) bulundu. 12 hastada (%22.6)gerek SLN ve gerekse de aksiller diseksiyonda metastaz saptandı. 27 hastada (%50.9) her ikisinde de metastaz yoktu. 11 hastada ise (%20.7) SLN metastaz (+) ve aksiller metastaz (() bulundu. Sentinel nod bulunamayan 3 hastanın aksillası da negatifti.

Sonuçlar: Günümüzde invazif meme kanserinde SLN yüksek oranda bulunabilen kolay bir yöntemdir.SLN meme kanserinin lenfatik yayılımı ve aksillanın histopatolojik durumunu göstermek açısından oldukça anlamlıdır.Artan deneyimlerle birlikte SLN'de metastaz saptanmayan erken evre meme kanseri olgularında morbiditesi yüksek gereksiz aksiller diseksiyondan kaçınılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, SENTİNEL LENF NODU, AKSİLLER LENF NODU, AKSİLLER DİSEKSİYON