GÜRKAN YETKİN, İSMAİL AKGÜN, ABUT KEBUDİ, ADNAN İŞGÖR, HASAN KARANLIK, NURTEN TURAN

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri, İSTANBUL

Özet

Amaç: Prospektif olarak yapılan çalışmada, bilier obstrüksiypn ön tanısı alan hastalarda manyetik rezonans kolanjiografinin tanı doğruluğunun değerlendirilmesi ve MRCP sayesinde gereksiz girişimlerin ne ölçüde engellendiği araştırıldı.

Durum değerlendirmesi: Bilier obstrüksiyon düşünülen hastaların değerlendirilmesinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi, obstrüksiyon seviyesinin ve etyolojinin saptanmasında zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi ve perkütan transhepatik kolanjiografi ise çoğu zaman bilier obstrüktiflezyonun tanısını sağlarlar ancak invaziv yöntemlerdir ve etkinlikleri uygulayan kişinin deneyimine ileri derecede bağımlıdır.

Yöntem: Kliniğimize Nisan 1997- Aralık 2000 tarihleri arasında başvuran, klinik ve laboratuvar bulgularına göre bilier obstrüksiyon ön tanısı alan 78 hastaya manyetik rezonans kolanjiografi uygulandı. Tüm hastalarda manyetik rezonans kolanjiografi sonuçları, direk kolanjiografi (ERCP, PTC),cerrahi eksplorasyon veya klinik takip sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: Çalışmamızdaki 78 hastadan 53' ünde direkt kolanjiografi veya operasyon bulguları ile, bilier obstrüksiyon saptanırken geri kalan 25 hastada bilier obstrüksiyona neden olabilecek patolojiye rastlanmadı. Manyetik rezonans kolanjiografi 53 bilier obstrüksiyonlu hastadan 50'sinde (sensitivite %94.34) ve bilier obstrüksiyonu olmayan 25 hastanın 23'ünde (spesifite % 92) doğru sonuç verdi.

Sonuçlar: Obstüktif bilier hastalıklarda, obstrüksiyon seviyesinin ve nedeninin doğru olarak belirlenmesinde, Manyetik rezonans kolanjiografinin, direkt kolanjiografi yöntemleriyle elde edilen sonuçlara çok yaklaşabileceği, terapötik kolanjografiden yararlanabilecek hastaların belirlenmesinde yararlı olacağı ve gereksiz invazif girişimleri azaltabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: SAFRA YOLLARI OBSTRÜKSİYONU, MANYETİK REZONANS KOLANJİOGRAFİ, ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ