Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

EMİN GÜRLEYİK, MEVLÜT PEHLİVAN, MİNE KIVRAK, ÖMER GÜNAL, İBRAHİM GÖKPINAR, MEHMET YAŞAR, ERTUĞRUL ERTAŞ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, DÜZCE

Özet

Amaç: Endemik iyot eksikliği bölgesinde yer alan merkezimizde uygulanan endemik guatr cerrahisindeki bulguları değerlendirmek.

Durum değerlendirmesi: Endemik bölgede gelişen guatr patogenezi, tiroid fonksiyonel durumu,olguların demografik özellikleri farklılık gösterebilmektedir. İyot eksikliği bölgesindeki tiroid cerrahisi bulguları epidemiyolojik araştırmalara ek katkı sağlayabilir.

Yöntem: Cerrahi tedavi uygulanan ardışık 149 endemik guatr olgusunda demografi, tiroid fonksiyonu, cerrahi endikasyonlar, ameliyat ve patolojik inceleme bulguları araştırıldı. Tirotoksikoz olgularındaki bulgular, nontoksik guatr olguları ile karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: Endemik guatr tedavisi için ameliyat edilen olgularda kadın/erkek oranı 6/1, ortalama yaş 46.5'tir. 80 (%53.7) olguda tirotoksikoz bulguları vardır. Hipertiroidi olgularının ortalama yaşı 50'dir ve ötiroid olgulardan anlamlı yüksektir (p=0.0005). Olguların yarıdan fazlasını 41-60 yaş gurubu oluşturdu. Nontoksik olguların %77'si 50 yaş altında iken, tirotoksikoz olgularının %54'ü 50 yaş üzerindedir (p=0.0001). Hipertiroid ve ötiroid olguların sırasıyla %92.5 ve %88.4'ünde ameliyat endikasyonu multinodüler guatrdır. Cerrahi tedavi olarak patolojinin yaygınlığına göre unilateral total lobektomiden, bilateral total tirodektomiye kadar tiroid rezeksiyonu uygulandı. Operatif mortalite olmadı.

Sonuçlar: İyot eksikliği görülen endemik bölgede guatr prevalansı ve nodüler guatr insidansı orta yaşlarda artmaktadır. Tiroidde nodül oluşumu ana ameliyat endikasyonunu oluştururken, çoğul ve tekil nodüllerin önemli bir bölümünün ileri yaşlarda otonomi kazanması endemik bölgede tiroid cerrahisi uygulanan orta ve ileri yaş olgularında yüksek tirotoksikoz insidansını yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İYOT EKSİKLİĞİ, MULTİNODÜLER GUATR, HİPERTİROİDİ