İBRAHİM TAÇYILDIZ, MUSTAFA ALDEMİR, SADULLAH GİRGİN, HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM, BİLSEL BAÇ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, ABD, DİYARBAKIR

Özet

Amaç: Hepatik iskemi/Reperfüzyon (İ/R) hasarı üzerinde, topikal hipotermi, metilprednizolon ve BN 52021'in etkinliğini araştırmak amacıyla planlandı.

Durum Değerlendirilmesi: Karaciğer, metabolizması yüksek olduğundan dolayı, iskemiye en hassas organlardan biridir. Kompleks karaciğer cerrahisinde, parankimal kanamayı azaltmak için sıklıkla portal triad oklüzyonu veya Pringle manevrası (PM) gerekli olmaktadır. İ/R hasarından dolayı karaciğer yetmezliği, karaciğer cerrahisi sırasında görülen en ciddi problemdir.

Yöntem: 50 adet Spraque-Dawley cinsi rat, 10'arlı 5 gruba ayrıldı Ratlara ketamin (50 mg/kg) anestezisini takiben, orta hat laparatomi uygulandı. Grup 1(Sham)'de, hepatoduodenal ligaman disseksiyonu yapıldı, ilaç verilmedi. Grup 2 (İ/R)' de., 45 dk süreyle PM'nı takiben 45 dk reperfüzyon uygulandı, ilaç verilmedi. Grup 3 (Topikal hipotermi)'de, 45 dk'lık PM süresince topikal hipotermi ve takiben 45 dk reperfüzyon uygulandı. Grup 4 (Steroid)'de, İ/R'na ilaveten Metilprednizolon (30 mg/kg) verildi. Grup 5(BN 52021)'de,İ/R'na ilaveten, PM'ndan 30dk. önce 100 mg/kg BN 52021 verildi. Kan örnekleri, ileum ve karaciğerden doku örnekleri alındı. ALT, AST, LDH, malondialdehid (MDA) (Karaciğer ve ileum için) düzeyleri incelendi. Karaciğer ve ileum dokuları histopatolojik olarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: İ/R grubunun ALT, AST, LDH ileal MDA, karaciğer MDA seviyeleri ve ileal hasar skoru değerleri, sham grubunkilere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.0001). İ/R grubu ile hipotermi grubu kıyaslandığında; AST, ileal MDA ve ileal hasar skorları açısından anlamlı fark yok iken (p>0.05), ALT, LDH ve karaciğer MDA'sı anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, p<0.0001, 0.0001, <0.000 1). İ/R grubu ile steroid ve BN 52021 grupları kıyaslandığı zaman; her iki grubun karaciğer ve ileal hasar üzerine anlamlı derecede koruyucu etkisi olduğu tespit edildi (p<0.0001).

Sonuçlar: Topikal hipoterminin karaciğer İ/R hasarını azalttığı ancak ileal hasarda koruyucu etkisinin olmadığı tespit edildi. Metilprednizolon ve BN 52021 in, hem karaciğer İ/R hasarını ve hem de splanknik konjesyondan dolayı ince barsaklarda oluşan iskemik hasarı önemli ölçüde azalttıklarını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI, TOPİKAL HİPOTERMİ, STEROİDLER, PAF ANTAGONİSTİ