GÜNAY GÜRLEYİK, DİLEK KÜÇÜKERCAN, GÜLDEREN DEMİREL, EMİN GÜRLEYİK, ÖNDER PEKER, ABDULLAH SAĞLAM

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: İnvazif meme kanserli olgularda tümör proliferatif aktivitesi ve mikrodamar yoğunluğu seviyelerinin standart prognostik göstergelerle uyumunu araştırmak.

Durum değerlendirilmesi: Standart göstergelere göre düşük riskli değerlendirilen olgularda bile önemli oranda rekürens ve yayılım görülmesi klinik gidiş ve prognozda etkili diğer unsurlara dikkati çekmektedir. Bu nedenle standart göstergelere ek olarak tümör proliferatif aktivitesi ve metastaz yeteneğinin saptanması üzerinde durulmaktadır.

Yöntem: Cerrahi tedavi uygulanan invazif meme kanserli evre 1 ve evre IIA 17 olguda yaş,tümör boyutu ve histolojik grade'i, aksilla nod durumu gibi standart prognostik göstergeler belirlendi. Bu tümörlerin proliferatif aktivitesi (DNA içeriği ve S faz fraksiyonu) "flow cytometry" yöntemiyle saptandı. Metastaz yeteneği göstergesi olarak mikrodamar yoğunluğu (angiogenesis) seviyesi bulundu.

Çıkarımlar: 12olguda (%71) T2 tümör, 12olguda (%71) grade 2 ve 3 tümörler, 9 olguda (%53) metastatik (nod pozitif) aksilla bulundu. Büyük (T2) tümörlerde angiogenesis seviyeleri anlamlı (p<0.05) yüksekti. Aksilla pozitif olgularda anlamlı S faz fraksiyonu (p<0.05) ve angiogenesis (p<0.05) artışı saptandı. Anaploid tümörlerde belirgin S faz artışı (p=0.04) bulundu. Aksilla tutulumu olmayan (nod negatif) olguların %25'inde yüksek S faz,%38' inde anaploidi, %38' inde yüksek angiogenesis seviyeleri gözlendi.

Sonuçlar: Aksilla tutulumu olmayan olgularda önemli oranda yüksek proliferatif aktivite ve metastaz yeteneği gösteren tümörler bulunabilmektedir. Standart prognoz göstergelerine göre düşük riskli değerlendirilen olgularda, prognozu ve adjuvan tedavi planını belirlemede tümör DNA içeriği ve S faz fraksiyonunun, ayrıca mikrodamar yoğunluğu (angiogenesis) seviyesinin saptanmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, AKSİLLA, FLOW CYTOMETRY, DNA İÇERİĞİ, S FAZ, ANGİOGENESİS