Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

CELAL SAĞLAM, GÖKHAN ADAŞ, KEMAL DOLAY, GÜRSEL SOYBİR, SEFA TÜZÜN

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Servisi, İSTANBUL

Özet

Amaç: Yüksek riskli kasık fıtıklı hastalara anterior veya preperitoneal yaklaşımla polipropilen yama uygulayarak her iki grubu ameliyat süresi, analjezi ihtiyacı, drenaj, hastanede yatış, maliyet, komplikasyon ve nüks açısından karşılaştırarak avantaj ve dezavantajlarını irdelemektir.

Durum değerlendirmesi: Günümüzde kasık fıtığının tedavisinde sentetik yamalar yaygın olarak kullanılmakta ve önemli rol oynamaktadır. Yama uygulanımında anterior ve posterior yaklaşımla tartışmalar halen devam etmektedir.

Yöntem: Temmuz 1997- Temmuz 2000 tarihleri arasında 116 kasık fıtıklı hasta prospektif olarak değerlendirildi. Birinci grubu oluşturan 57 hastaya preperitoneal, ikinci grubu oluşturan 59 hastaya ise anterior yama uygulandı. Her iki grubun kıyaslaması; fıtık lokalizasyonu, bilateralite, fıtık tipi, sigara alışkanlığı, geçirilmiş ameliyat ve kronik hastalık varlığı, uygulanan anestezi tipi, drenaj uygulanıp uygulanmaması, yara enfeksiyonu ve nüks gelişimi açısından Ki-Kare testi ile, yaş, ağırlık, ameliyat süresi, analjezi ihtiyacı süresi, drenaj hacmi, maliyet, hastanede yatış ve takip süresi açısından ise Student's t testi ile yapılmıştır.

Çıkarımlar: Yaş ortalaması,toplam drenaj hacmi, drenaj süresi, ortalama takip süreleri açısından iki grup arasında anlamlı farklılık tesbit edilmemiştir (p>0.05). Diğer taraftan ameliyat süresi,analjezi ihtiyaç süresi, hastanede kalış süresi, ve maliyet açısından anterior yama uygulanan birinci grup lehine ileri derecede anlamlı (p<0.001) farklılıklar tesbit edilmiştir. Takip sonuçlarına baktığımızda 1. grupta 3, 2. grupta ise 2 hastada rekürrens saptanmış olup gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir.

Sonuç: Anterior veya preperitoneal yaklaşımın birbirine nüks açısından bir üstünlüğü olmadığı diğer taraftan ameliyat süresi, hastanın hastanede kalış süresi, drenaj uygulanması, analjezi ihtiyacı ve maliyet açısından anterior tekniğin anlamlı şekilde üstünlük sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: INGUİNAL HERNİ, POLİPROPİLEN YAMA, PREPERİTONEAL ONARIM