HÜSEYİN BOĞA, SUAVİ ÖZKAN, ALPER AKINOĞLU, HALUK DEMİRYÜREK

Adana Devlet Hastanesi, ADANA

Özet

Amaç: Cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda APACHE III skorlaması yardımı ile mortalite oranlarının tahmini.

Durum Değerlendirmesi: Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan hastaların prognozunu önceden belirlemek için çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerde hastalığın tipi, derecesi, hastanın yaşı, hastanın fizyolojik rezervive tedaviye yanıtı gibi etkenler göz önüne alınarak prognoz belirlenmeye çalışılmaktadır. APACHE III skorlaması bu amaçla geliştirilen sistemlerden olup, mortalite oranlarının tahmininde etkili olduğu gösterilmektedir.

Yöntem: Bir yıllık bir dönem içinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan 150 olgu prospektif olarak APACHE III skoru ile değerlendirildi. Olguların APACHE III skorlaması ile yaş, hastanede kalış süresi,morbidite ve mortalite oranları arasındaki ilişki, student t testi ve chi-kare testi ile değerlendirildi.

Çıkarımlar: APACHE III skorlama sisteminin uygulandığı 150 olguda artan skor ile gözlenen mortalite oranındaki artış, anlamlı bir ilişki göstermiştir(P<0.05). Yaşayan hastaların ortalama yaşı49 ( 17.9, mortalite gelişen hastaların ortalama yaşı 60± 13.8 olarak saptanmıştır.Ortalama APACHE III skoru yaşayanlarda 31.5 ( 15.8 iken mortalite gelişenlerde 56.2(16 idi. Yaşayan ve mortalite gelişen hastaların APACHE III skorları ve yaşları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hastanemizin bölgemiz ve çevre iller içerisinde tek ve son tedavi merkezi oluşu ,durumu kritik olan hastaların tek bir merkezde toplanması, diğer hastanelerden postoperatif dönemde sevk edilen hastaların büyük bir kısmında ağır komplikasyon varlığı, hemşire ve yardımcı personel hizmetlerinin ideal ölçülerde olmamasının mortalite oranını arttırdığı görülmüştür.

Sonuç: Hastalık şiddetinin değerlendirilmesi ve klinik araştırmaların standardizasyonu için genel cerrahi hastalarına APACHE III skorlama sistemi uygulanabilir.Yoğun bakım ünitesinde çalışan doktor, hemşire ve personel arasındaki koordinasyon ve disiplinli çalışmanın hasta prognozunu etkileyen önemli faktörlerden birisi olduğu kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: CERRAHİ YOĞUN BAKIM, APACHE III