KAPTAN GÜLBEN, HAKAN MERSİN, ÇİĞDEM IRKKAN, UĞUR BERBEROĞLU

Ankara Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Özet

Amaç : Ratlarda uygulanan %70 oranında parsiyel hepatektomi sonrası, pentagastrinin karaciğer rejenerasyonu üzerindeki etkisi araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Gastrinin mide ve proksimal ince barsak mukozası için önemli bir trofik hormon olduğu gösterilmiştir. Bazı deneysel çalışmalarda gastrinin aynı zamanda hepatotrofik bir hormon olabileceği görüşü ortaya atılmış, ancak parsiyel hepatektomi sonrası karaciğer rejenerasyonundaki etkisini gösteren çalışma sayısı sınırlı kalmıştır.

Yöntem: Toplam 28 adet rata yaklaşık %70 oranında parsiyel hepatektomi uygulandı. Ratlar 4 gruba ayrıldı. Grup 1 ve Grup 2'ye 300 (g/kg pentagastrin, Grup 3 ve Grup 4'e ise aynı miktarda %0.9'luk NaCI solüsyonu verildi. Altışar adet rattan oluşan Grup l ve Grup 3'teki denekler 48 saat, sekizer adet rattan oluşan Grup 2 ve Grup 4'teki denekler ise 96 saat süreyle gözleme alındı. Gözlem sonunda tüm ratların kalan karaciğer dokuları çıkarılarak, proliferatif aktiviteyi belirlemek amacıyla mitoz ve AgNOR benek sayıları histopatolojik olarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: Pentagastrin verilen grup ile serum fizyolojik verilen grup arasında, mitoz ve AgNOR benek sayıları açısından 48 saatlik gözlemin sonunda anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), 96. saatin sonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edildi (p<0.05).

Sonuçlar: Pentagastrin, %70 oranında parsiyel hepatektomi sonrası proliferatif aktivitede artışa neden olmakta, bu etkisi özellikle 96. saatte belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: HEPATEKTOMİ, PENTAGASTRİN, KARACİĞER REJENERASYONU