ŞÜKRÜ TOPRAK, SERDAR YOL, ADİL KARTAL, LEMA TAVLI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KONYA

Özet

Amaç: Hepatopulmoner sendrom oluşumunda, östrojen hormonunun ve antiöstrojen tedavinin etkisini incelemektir.

Durum Değerlendirmesi: Hepatopulmoner sendromdaki hipoksinin nedeni perialveoler kapiller damar çapı genişlemeleridir. Bu damar genişlemeleri ile östrojen ilişkisi araştırılmamıştır.

Yöntem: Deneysel çalışmamızda herbiri 10 fareden oluşan 6 grup oluşturuldu. 1: Sham-kontrol grubu, 2: Yalnız koledoğu bağlanan grup ,3: Koledoğu bağlanan ve ooferektomi yapılan grup, 4: Koledoğu bağlanan ve östrojen verilen grup, 5: Koledoğu bağlanan ve Tamoksifen verilen grup, 6: Yalnızca östrojen verilen grup. Hayvanlarda siroz koledok bağlandıktan 5 hafta sonra gelişmektedir. Farelerin akciğer ve karaciğer dokuları 5. haftanın sonunda histopatolojik olarak incelendi ve perialveoler damar çapları okülometre ile ölçüldü. Arteriyel kan gazı ve biyokimyasal parametreler değerlendirildi.

Çıkarımlar: Siroz oluşan 2.grupta kontrol grubuna göre, artan serum östrojen düzeyi ile beraber hipoksi ve perialveoler damar çaplarında artma, ilaveten östrojen verdiğimiz 4. grupta ise hipokside ve perialveoler damar çapında 2. gruba göre daha belirgin artış izlendi. Siroz oluşturulmuş ve ooferektomi ile östrojen düzeyi azaltılmış grupta ve tamoksifen verdiğimiz grupta ise hipokside ve perialveoler damar çapında istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı.

Sonuçlar: Östrojen hormonunun sirozda oluşan Hepatopulmoner sendrom'daki perialveoler kapiler damar genişlemelerinde ve hipokside rolü olduğunu ve anti-östrojen tedavinin sirozda ortaya çıkan hepatopulmoner sendrom gelişimine engel olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER SİROZU, TAMOKSİFEN, OOFEREKTOMİ, İNTRAPULMONER VASKULER DİLATASYON