Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ENGİN OK, CAN KÜÇÜK, ALPER AKCAN, ERDOĞAN SÖZÜER, ZEKİ YILMAZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

Özet

Amaç: Anterior yaklaşımda gerilimsiz yöntemlerle konvansiyonel yöntemler arasındaki farkı belirlemek.

Durum Değerlendirmesi: Gerilimsiz fıtık onarım yöntemlerinin kullanılmaya başlamasıyla konvensiyonel yöntemler daha az kullanılır olmuştur.

Yöntem: Birbirini izleyen birinci, ikinci ve üçüncü 100 olguya seçici davranılmadan sırasıyla Mc Vay, Lichtenstein ve sütürsüz mesh-tıkaç yöntemleri kullanılarak, toplam 300 hastaya inguinal herni onarımı yapıldı. Oluşturulan formlardan; postoperatif yatış süresi, yaş, cins, primer veya nüks fıtık, Gilbert sınıflamasına göre fıtık tipleri, acil veya elektif olması, anestezi tipi, komplikasyonlar ve rekürrens değerlendirildi. Hastalar postoperatif 3., 6., 12. ve 24. aylarda kontrole çağırıldı.

Çıkarımlar: Gruplar kendi içlerinde karşılaştırıldığında tek fark Lichtenstein grubunda (%17) diğer gruplara göre (Mc Vay %6, mesh tıkaç %5) acil sayısının anlamlı olarak fazla olmasıdır (x2=10.478, p<0.005). Lojistik regresyon analizinde komplikasyon gelişimine etkili tek faktörün acil cerrahi yapılması olduğu ortaya çıkmıştır (ODDS= 90.086; 95% Cl= 26.449-306.840). Komplikasyonlar karşılaştırıldığında; idrar retansiyonu (x2=6.186, p<0.05), skrotal ödem (x2= 7.655, p<0.05) ve mesh reaksiyonu (x2=6.061, p<0.05) Lichtenstein grubunda mesh-tıkaç grubuna oranla anlamlı olarak yüksek bulundu. Takip süresi boyunca mesh tıkaç grubunda 1 (%1), Lichtenstein grubunda 3 (%3) ve Mc Vay grubunda 3 (%3) rekürrens saptandı (p>0.05).

Sonuçlar: Komplikasyon ve rekürrens oranları Lichtenstein grubunda fazla olmakla beraber bunun, bu grupta anlamlı olarak fazla olan acil (inkarserasyon ve strangulasyon) olgu sayısına bağlı olduğu düşünülmektedir. Anterior yaklaşımda, gerilimsiz onarım yöntemlerinden sütürsüz mesh-tıkaç onarım tekniği güvenle kullanılabilecek, rekürrens oranı düşük ve konvansiyonel onarımlara göre hasta konforu açısından tercih edilebilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İNGUİNAL HERNİ, GERİLİMSİZ ONARIM, MC VAY, LİCHTENSTEİN, MESH-TIKAÇ