OKAN ERDOĞAN, GÜLGÜN ERDOĞAN, TANER ÇOLAK, ALİHAN GÜRKAN, GÖKMEN GÜZEL, TEKİNALP GELEN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve ABD, ANTALYA

Özet

Amaç: Kolorektal kanserlerde beta-HCG ekspresyonunun lokal tümör davranışı ve sağ kalım ile ilişkisinin incelenmesi.

Durum değerlendirmesi: Kolorektal kanserlerde bilinen prognostik belirteçlerin dışında tümörün biyolojik davranışının belirlenmesinde beta-HCG ekspresyonunun değeri tartışmalıdır.

Yöntem: 1989-1998 tarihleri arasında kolorektal kanser tanısı ile opere edilen 34' ü erkek (yaş ort. 55 ± 14 yıl), 26' sı kadın (yaş ort. 61 ± 11 yıl) toplam 60 hastanın patolojik verileri ve klinik takip sonuçları retrospektif olarak incelendi. Dokuda beta-HCG ekspresyonu immünhistokimyasal olarak saptandı. Klinik -patolojik veriler ile beta-HCG pozitifliğinin ilişkisi ve bu verilerin hastalıksız ve toplam sağ kalım ile ilişkisi değerlendirildi. Çapraz tablolarda c2 veya Fisher testi kullanıldı.Yaşam analizlerindeki anlamlılık Log rank ve Cox regresyon testi ile araştırıldı.

Çıkarımlar: Beta-HCG, 21 hastada (%35) pozitif, 39 hastada (%65) negatif bulundu. Tümör evresi, lenfatik, perinöral ve venöz invazyon varlığı, tümör diferansiyasyon derecesi ile beta-HCG pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Hastalıksız sağ kalım süresi beta-HCG pozitif grupta ortalama 65 ( 11 ay, toplam sağ kalım 81 ( 11 ay, negatif olan grupta hastalıksız sağkalım süresi ortalama 78 ± 10 ay, toplam sağkalım ise 85 ( 9 ay olarak bulundu. Beta-HCG pozitif ve negatif gruplarda 5 yıllık hastalıksız sağ kalım oranları sırası ile %45 ve %54, toplam sağ kalım oranları ise her iki grupta %55 olarak hesaplandı. Cox regresyon analizi ile yapılan değerlendirmede her iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05).

Sonuç:Bu çalışmanın verilerine göre, beta -HCG ekspresyonunun kolorektal kanserli hastalarda lokal tümör davranışı ve sağ kalımın belirlenmesinde anlamlı katkısının olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: KOLOREKTAL KANSER, BETA-HCG, PROGNOZ