ÖMER ŞAKRAK, ABDULKADİR BEDİRLİ, ÖZHAN İNCE, İLKAY GÜLER, YÜCEL ARITAŞ, ERDOĞAN M SÖZÜER

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Diferansiye tiroid karsinomlu hastalarda uygulanan cerrahi yöntemlerin sonuçlarını değerlendirmek.

Durum Değerlendirmesi: Diferansiye tiroid karsinomunda optimal cerrahi tedavi için tartışma sürmektedir. Tartışmanın merkezi tiroidektominin tipi ya da genişliği üzerindedir.

Yöntem: 1990-2000 yılları arasındaki 10 yıllık sürede diferansiye tiroid karsinomu tanısıyla tedavi gören 68 hastanın retrospektif analizini gerçekleştirdik. 11 erkek, 57 kadından oluşan toplam 68 hastada ortalama yaş 44 (17-83) idi. Tiroidektomi tipi ve servikal boyun diseksiyonu konusunda karar verirken operasyondaki gros bulgular ile hasta yaşı, tümör büyüklüğü, lokal invazyon, nodal tutulum ve uzak metastaz varlığı gibi prognostik faktörler dikkate alındı.

Çıkarımlar: En çok göze çarpan semptom boyunda kitle olup (87%), ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİ AB) 57 hastada yapılabildi ve 41 hastada (72%) tanısal doğruluk gösterdi. Histolojik inceleme 61 vakada papiller karsinomayı, 7 vakada folliküler karsinomayı doğruladı. Tanı konulduğunda 19 hastada palpabl boyun nodları ve 25 hastada çevre yapılara lokal invazyon vardı. 49 (72%) hastaya total tiroidektomi yapılırken, 17 (25%) hastaya lobektomi + subtotal tiroidektomi, 2 (3%) hastaya ise lobektomi + totale yakın lobektomi uygulandı. Total tiroidektomi yapılan 11 hastaya modifiye boyun diseksiyonu eklendi. Operatif mortalite gözlenmezken, kansere bağlı mortalite oranı %10.3 oldu. Geçici ve kalıcı hipoparatiroidizm oranları ise sırayla %22 ve %4 oldu. Geçici ve kalıcı rekürren sinir paralizisi ise sırayla %4 ve %1 olarak gözlendi.

Sonuç: Diferansiye tiroid karsinomları için tedavi seçimi risk faktörleri temelinde yapılmalıdır. Lobektomi + subtotal lobektomi, totale yakın tiroidektomi ve total tiroidektomi gibi yöntemlerin tümü artık güvenle seçilmektedir. Nodal tutulumu olan diferansiye tiroid karsinomlu hastalar için total tiroidektomiye ilave olarak modifiye boyun diseksiyonu da düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMU, TOTAL TİROİDEKTOMİ, SUBTOTAL TİROİDEKTOMİ, SERVİKAL LENF NODU DİSEKSİYONU