CENGİZHAN YİĞİTLER, CENGİZ UYAR, ORHAN BAYLAN, ÖNDER ÖNGÖRÜ, BÜLENT GÜLEÇ, ÜMİT SARIKAYALAR

GATA Genel Cerrahi, Mikrobiyoloji ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Klinik olarak akut apandisit ön tanısıyla opere edilen hastalarda, C- reaktif protein(CRP) ile tanı ilişkisini ortaya koymak.

Durum Değerlendirmesi: Akut apandisitin tanısında klinik değerlendirmenin duyarlılığını artırıcı ve uygun maliyetli bir tanı yöntemi yoktur.

Yöntem: Eylül 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında apendektomi uygulanan 143 ardışık hastada CRP düzeyi preoperatif dönemde ve postoperatif 24, 48 ve 72 nci saatlerde kantitatif olarak saptandı, ancak her olguda CRP değerlerinden habersiz olarak operasyon kararı verildi. CRP değerlerinin preoperatif değerleri beyaz küre(BK) değerlen ile karşılaştırılarak, duyarlılık, özgüllükleri ile bunların optimal olduğu eşik CRP değeri araştırıldı. Tanı grupları arasında CRP ve postoperatif kinetiğinin farklılığı incelendi.

Çıkarımlar: 95 hastada inflame, 22'sinde perfore apandisit,10' unda başka bir cerrahi patoloji saptanan kalan 26 hastada ise lenfoid hiperplazi veya normal appendiks ortaya koymuştur. Perfore apandisitli hastaların tamamında CRP değerleri yüksek saptanmasına rağmen inflame apandisitli hastaların dokuzunda (%9.5) CRP değerleri normal sınırlarda bulunmuştur. Apandisit olmayan gruplarda ise CRP negatif olan hasta sayısı, BK normal olanlardan önemli derecede daha az bulunmuştur (sırasıyla 8/26 ve 15/26; p<0.05). Akut apandisit tanısında preoperatif CRP değerinin duyarlılığı %92.3, özgüllüğü %69.2, pozitif prediktif değeri %93.1, negatif prediktif değeri %66.7, doğruluk oranı %88.1'dir. 'Receiver Operating Characteristics' eğrisi ile duyarlılık ve özgüllüğün optimal olduğu eşik CRP değeri 20.2 mg/ L' dir. Apandisitli hastaların postoperatif CRP kinetiği, birbirleri ve diğer gruplardan farklı iken (hepsi için p<0.01), apandisit dışı cerrahi patolojisi olanlarla nonspesifik karın ağrısı grubunun CRP seyri farksızdı (p=0.097).

Sonuçlar: 20 mg/L' den yüksek CRP seviyesi, cerrahın klinik akut apandisit tanısını desteklerken; normal CRP seviyesi şüpheli olgularda hastanın bir süre daha gözlenebilmesine imkan verebilir. CRP' nin postoperatif kinetiği apandisitli hastalarda, karın sağ alt kadran ağrısı yapan diğer tıbbi ya da cerrahi hastalıklardan farklıdır.

Anahtar Kelimeler: APANDİSİT, C-REAKTİF PROTEİN, TANI, TÜRBİDİMETRİ, AKUT KARIN, DOĞAL SEYİR