Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ORHAN ALİMOĞLU, MUSTAFA ŞAHİN, ADEM AKÇAKAYA, ATILLA KARAKELLEOĞLU, BÜLENT KAYA

SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, I.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Erişkinlerde mezenter kist olgularını değerlendirmek.

Durum Değerlendirilmesi: Mezenter kistleri nadir görülen intra-abdominal lezyonlardır ve görülme sıklığı 1 /100.000-1/290.000 arasında bildirilmektedir. Sıklıkla ince barsak mezenterinde lokalize olmakla birlikte, duodenumdan rektuma kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde görülebilirler. Kistler genellikle asemptomatiktir. İnsidental olarak veya karın içi kitle bulguları ile tanı konulur. Nadir olarak intestinal obstrüksiyon, rüptür veya kanama komplikasyonları ile ortaya çıkabilirler.

Yöntem: 1995-2002 yılları arasında opere edilen mezenter kist olguları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, şikayet, tanı yöntemi, kist lokalizasyonu, uygulanan cerrahi yöntem ve postoperatif komplikasyon açısından değerlendirildi.

Çıkarımlar: Belirtilen süre içinde mezenter kisti olan 9 hasta opere edildi. Hastaların 7'si kadın 2'si erkek olup yaş ortalaması 52 (33-70) idi. Hastaların 6'sı karında şişlik ve karın ağrısı, 1'i alt gastrointestinal kanama bulguları, 1'i kabızlık, 1'i akut karın şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hastaların 7'sine ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi, 1'ine sadece ultrasonografi uygulanmış olup kistik lezyonlar tarif edilmiştir. Bir olguda da rüptüre kist acilde laparotomi esnasında tespit edildi. Kistlerin 5'i kolon mezosunda 4'ü ince barsak mezosunda lokalize idi. Kistlerin 7'sine enükleasyon, 1'ine eksizyon ve 1'ine kisti içine alan ince barsak rezeksiyonu uygulandı. Kistlerin en küçüğü 5x4x4 cm en büyüğü 18x18x12 cm çapında olup ortalama 12.4x10.9x9.2 cm çapında idi. Postoperatit bir hastada yara enfeksiyonu gözlenmiş olup mortalite görülmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 5,6 gün olarak tespit edildi.

Sonuç: Mezenter kistleri değişik klinik bulgularla ortaya çıkabilirler. Mezenter kistlerinin tedavisinde enükleasyon güvenli ve yeterli tedavi şeklidir.

Anahtar Kelimeler: ERİŞKİN MEZENTER KİSTLERİ, ENÜKLEASYON