RAMAZAN ERYILMAZ, GÜRHAN BAŞ, ORHAN ALİMOĞLU, MEHMET ERCAN, MUSTAFA ŞAHİN

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Şüpheli apandisitlerde Ultrasonografinin (US) tanıdaki duyarlılığı, özgüllüğü ve ayırıcı tanıdaki yeri araştırılmıştır.

Durum değerlendirmesi: Şüpheli apandisit olgularında klinik ve laboratuar bulguları yanında US son yıllarda giderek artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu güne kadar US'nin akut apandisit tanısındaki yeri hakkında farklı sonuçlar yayınlanmıştır. Yöntemin uzun süredir kullanımının US'nin tanı değerine etkisi incelemeye değer bulunmuştur.

Yöntem: Bu prospektif çalışmada klinik olarak akut apandisit şüphesi bulunan96 hasta yüksek rezolüsyonlu US ile değerlendirildi, Çapı 7mm üzerinde olan, komprese edilemeyen apandiksin görülmesi halinde US olarak akut apandisit tanısı kondu, Çapı 7mm altında olan ve komprese edilebilen normal apandiksin görülmesi halinde veya normal apandiksin saptanamadığı olgularda periçekal sıvı koleksiyonu, sağ alt kadranda hipoekoik veya hiperekoik kitle görünümünün saptanmadığı US inceleme akut apandisit tanısı yönünden negatif kabul edildi.

Çıkarımlar: Akut apandisit tanısında US'nin duyarlılığı %85 (%95güven aralığı (GA):0.70-0.94),özgüllüğü %98.2 (%95 GA: 0.90-1.00), doğruluk oranı %92.1 (%95 GA: 0.86-0.97), pozitif yorum gücü%97.l (%95 GA: 0.85-1.00), negatif yorum gücü %90.l (%95 GA: 0.80-0.96) olarak hesaplandı.

Sonuçlar: Akut apandisit tanısında US kullanımının yerleşmesi, radyologların deneyiminin artmasına yol açmıştır. Çalışmamızda yüksek rezolüsyonlu US'nin akut apandisit tanısında duyarlılık,özgüllük ve doğruluk değeri daha önce bildirilen değerlere göre daha yüksek bulunmuştur, US'nin şüpheli apandisitlerde kullanımı negatif laparotomi oranlarını azaltırken, tanı gecikmesine bağlı perforasyon artışını ve morbidite riskini düşürmüştür.

Anahtar Kelimeler: ULTRASONOGRAFİ, AKUT APANDİSİT, AYIRICI TANI