TARIK ZAFER NURSAL, ATAÇ BAYKAL, AKIN TARIM, OSMAN ABBASOĞLU, ERHAN HAMALOĞLU, ÖMER ARAN, DEMİRALİ ONAT, İSKENDER SAYEK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı preoperatif tanısal yöntemlerin histopatolojik tanıyı öngörmedeki etkinliğini irdelemektir.

Durum Değerlendirmesi: Başvuru yakınmaları özgül olmadığı için adrenal hastalıkların tanısı oldukça güç olabilir. Hormon düzeyi çalışmalarındaki yanlışlıklar yanlış preoperatif tanıya ve ideal olmayan cerrahi tedavilere yol açabilir.

Yöntem: Adrenalektomi yapılan 101 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir,

Çıkarımlar: Preoperatif olarak pituiter kaynaklı Cushing sendromu doğru olarak hastaların %100ünde, kortikal adenom %76'sında, primer bilateral hiperplazi %81'inde, feokromositoma %73'ünde, hiperaldosteronizm %100'ünde tanınmıştır, Yirmibir hastada preoperatif tanı insidentaloma idi. İnsidentalomaların histopatolojik incelemesinde 10 kortikal adenom, iki kortikal hiperplazi, bir kortikal karsinom, iki feokromositoma, üç miyelolipom, bir hamartom, bir ganglionörom ve bir hematom saptanmıştır. Ancak preoperatif hormon çalışması iki Cushing sendromu ve bir feokromositoma olan üç hastada pozitif bulunmuştur. Otuz günlük aperatif mortalite %6 (n=6), morbidite %20 idi, Toplam 9 hastada (9%) doğru cerrahi tedavi yapılmamıştır.

Sonuç: Adrenalektomi indikasyonu konulduğunda preoperatif tanı ile gerçek hastalık arasında belli bir uyumsuzluk oranı olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu durum adrenal hastalıklarında ideal olmayan tedavilere yol açabilir. Adrenalektomi morbidite ve mortalitesi olan bir cerrahi işlemdir, bu nedenle tanı yöntemleri çok dikkatli kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ADRENAL KİTLE, ADRENALEKTOMİ, CERRAHİ ENDİKASYONLAR, CUSHİNG SENDROMU, FEOKROMOSİTOMA, İNSİDENTALOMA, CONN SENDROMU, ADRENAL