ERDOĞAN SÖZÜER, ENGİN OK, CAN KÜÇÜK, İLKAY GÜLER

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD. KAYSERİ

Özet

Amaç: İnsizyonel herni nedeniyle ameliyat edilen hastalarda, insizyonel herni gelişiminde rol oynayan faktörler ve tedavi metodları ile ilgili sonuçlar retrospektif olarak araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: İnsizyonel herniler cerrahinin önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir. İnsizyonel herni cerrahisinde nüks oranlarını azaltmak için çeşitli teknik, yama ve sütür materyalleri önerilmiştir. Son yıllarda insizyonel herni cerrahisinde giderek artan oranlarda kullanılan yapay greft kullanımı nüks oranlarını düşürmüştür.

Yöntem: Ocak 1985-Aralık 1999 tarihleri arasında insizyonel herni nedeniyle ameliyat edilen 334 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: 334 hastanın 88'i erkek (%26.3), 246'sı kadın (%73.7) idi. Hastaların 168'inde (%50.2) yandaş hastalık mevcuttu. Daha önce insizyonel herni nedeniyle opere olan hasta sayısı 94 (%28) idi. 192 hastada (%57.4) primer ameliyat sonrası cerrahi alan enfeksiyonu geliştiği belirlendi, 68 hastada (%20.3) birden fazla fasya defekti mevcuttu ve fasya defektlerinin ortalama büyüklüğü 27.8 cm2 (2-400 cm2) idi, Meshle onarılan hasta sayısı 230 (%68.8), primer onarılan hasta sayısı 104 (%31. 1) idi. Postoperatif dönemde 36 hastada (%10.7) yüzeyel veya derin cerrahi alan enfeksiyonu gelişti. Bu hastaların 19(%8.2)'u meshie herniorafi grubunda, 17 (%16.3)'si primer onarım grubunda idi. Mesh ile onarılan grupta postoperatif dönemde 22 hastada (%6.5), primer onarım grubunda 4 (%3.8) hastada seroma, primer onarım grubunda 6 hastada (%5.7) hematoma gelişti, Primer onarım grubunda 19 hastada (%18), mesh ile onarım grubunda ise 7 hastada (%3) nüks saptandı.

Sonuç: Özellikle komplike ve/veya nüks insizyonel hernilerin yapay greft kullanarak onarımı düşük postoperatif komplikasyon ve nüks oranıyla güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca yara enfeksiyonu gelişimini önleyecek tedbirlerin alınması, nüks oranlarını daha da azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: İNSİZYONEL HERNİ, NÜKS, YAMA, KOMPLİKASYON