OSMAN Z ÖNER, ASLIHAN SEMİZ, BAHADIR M GÜLLÜOĞLU DAVUT TÜNEY, GAZANFER EKİNCİ, A ÖZDEMİR AKTAN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Kolesistektomi ameliyatı olmuş olgularda uzun dönemde koledok kanalı çapındaki ve ameliyat öncesi ve sonrası semptomlardaki değişikliklerin saptanması, koledok kanalı çapı ile semptomatik iyileşme arasındaki ilişkinin araştırılması.

Durum değerlendirilmesi: Daha önce yapılan çalışmalar kolesistektomi sonrası erken dönemde koledok kanalı çapında anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Ancak uzun dönemde yapılan çalışmalarda böyle bir artış saptanmamıştır. Semptomatik iyileşme ile çap değişi klikleri arasındaki ilişkinin varlığı ise halen bilinmemektedir.

Yöntem: Elektif şartlarda semptomatik safra kesesi taşı nedeni ile açık veya laparoskopik yöntemle kolesistektomi yapılmış olan ve preoperatif dönem koledok kanalı çapı bilinen 28 olgu değerlendirmeye alındı. Postoperatif dönemde en az dört yılını dolduran olguların koledok kanalı çapı ultrasonografi ile ölçülerek preoperatif ölçümler ile karşılaştırıldı. Ayrıca hazırlanan anket formu ile olguların ameliyat öncesi varolan yakınmalarının ameliyat sonrasındaki durumu sorgulandı.

Çıkarımlar: Olgular medyan 98.5 ay (53-135 ay) takip edildi. Postoperatif ultrasonografi incelemelerinde %29 olguda koledok kanalı çapı 7 mm'nin üzerinde ölçüldü. Preoperatif dönemde bu oranın %43 olduğu saptandı. Preoperatif ve postoperatif ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Olguların tümünde ameliyat öncesinde varolan kolik tarzda karın ağrısı yakınmasının ameliyattan sonra ortadan kalktığı saptandı. Ameliyat sonrasında hastaların medikal tedavi gerektirmeyen yakınmalarının ise koledok kanalı çapındaki değişiklikler ile ilişkisi olmadığı görüldü.

Sonuçlar: Kolesistektomi sonrası uzun dönem sonunda yapılan incelemelerde hastaların koledok kanalı çapı ölçümlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Postkolesistektomi yakınmalarının derecesi ile koledok kanalı çapı arasında ilişki saptanmadı. Olgularda elde edilmiş klinik başarının uygun hasta seçimine bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: SEMPTOMATİK SAFRA KESESİ TAŞI, KOLESİSTEKTOMİ, KOLEDOK ÇAPI, POSTKOLESİSTEKTOMİ SENDROMU