GÖKHAN ADAŞ, ÖZGÜR ODABAŞ, KEMAL DOLAY, ALİ ÇINAR, SEFATÜZÜN, BAKİ KUMBASAR

Haseki Hastanesi 2. Cerrahi Servisi, İSTANBUL

Özet

Amaç: Laparoskopik ve açık kolesistektomide travma şiddetinin göstergelerinden olan nöroendokrin cevap, solunum mekaniği ve kalp ritim bozukluklarını araştırmak ve gruplar arasındaki farklılığı ortaya koymaktır.

Durum Değerlendirmesi: Herhangi bir travmaya karşı insan organizmasının oluşturduğu nöroendokrin yanıt yapılacak bir ameliyata karşı da oluşur. Çünkü boyutu ne olursa olsun ameliyat bir travmadır ve bu travma da vücutta metabolik endokrin cevaplar zincirini başlatan bir nedendir.

Yöntem: Bu çalışma, 1996-1999 yılları arasında safra kesesinde taş saptanan, semptomatik40 hastada prospektif olarak yapıldı. Hastalar iki eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba (n=20)açık kolesistektomi (AK), ikinci gruba (n=20) laparoskopik kolesistektomi (LK) yapıldı. Bütün hastalarda, travma şiddeti parametresi olarak ameliyat öncesi ve sonrası 4. ve 24. saatte solunum fonksiyon testleri, elektrokardiyografi (EKG), arteriyel ve venöz kan tetkikleri bakıldı. Arteriyel kanda pO2 ve pCO2, venöz kanda CRP, antidiüretik hormon (ADH), renin ve noradrenalin (NA) bakıldı. Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı ölçüldü. Vücut ısısı ölçümleri rektal ve aksiller olarak ölçüldü.

Çıkarımlar: Her iki grup sonuçları karşılaştırıldığında, solunum fonksiyon testlerinden vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC) ve zorlu ekspiratuar volüm (FEV1), erken ve geç dönemde LK grubu lehine anlamlı bulundu. Renin erken dönemde anlamsız (p>0.05), geç dönemde LK lehine anlamlı (p<0.05) bulundu. Noradrenalin erken ve geç dönemde LK lehine anlamlı, ADH her iki dönemde de anlamsız (p>0.05) bulundu. CRP erken ve geç dönemde LK lehine anlamlı (p<0.05) olarak bulundu. pO2 ve pCO2 ölçümlerinde herhangi bir farklılık saptanmadı. Kanama miktarı erken ve geç dönemde LK lehine anlamlı (p<0.05) idi. Vücut ısısı ve kardiyak yönden gruplar arasında herhangi bir farklılık oluşmadığından istatistiksel değerlendirme yapılmadı.

Sonuç: Laparoskopik kolesistektomi, solunum fonksiyonu ve nöroendokrin yanıt yönünden açık kolesistektomiye göre daha az travmatik ve daha konforludur.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİ, KOLESİSTEKTOMİ, TRAVMA, NÖROENDOKRİN YANIT