SAMİR DELİBEGOVİC DEDİC, ŞEFİK HASUKİC, ÖMER C İBRAHİMAGİC, AKİF PİRİC, MUSTAFA BAZARDZANOVİC, AZRA HADZİMEHMEDOVİC, AMER MANDZİC, GORDONA GRGİC

Tuzla Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Kliniği, BOSNA-HERSEK

Özet

Amaç: Acil ve elektif koşullarda müdahale edilen yaşlı kolon kanserli hastalarda, eşlik eden yandaş hastalık ve morbiditenin tedavi sonuçları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Metod: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 1997-Şubat 2000 tarihleri arasında kliniğe yatmış olan 102 yaşlı (65 yaşın üzeri), ve kolon kanserli hastanın dosyaları değerlendirilmiştir. Hastalar acil ve elektif oluşlarına göre 2 gruba ayrılmıştır

Sonuçlar: Yandaş hastalık oranlan acil gruptaki hastalarda %61.3 (19 hasta), elektif hastalarda ise %73.2 (52 hasta) olarak bulunmuştur. Bunların arasında kardiovasküler sistem, akciğer ve böbrek hastalıkları en sık rastlanılanları olmuştur. Acil grupta23 hastada (%74.2) komplikasyon görülürken elektif grupta36 hastada (%50) görüldü. En sık görülen komplikasyonlar yara enfeksiyonları ve pnömoni olmuştur. Acil grupta 12 hasta (38.7), elektif grupta ise 15 hasta (%21.1) kaybedilmiştir. Diyabetli hastalarda en yüksek mortalite oranları tesbit edilmiştir.

Sonuç: Yaşlıların kolon kanserlerinde acil ve elektif ameliyat edilen hastalar arasında eşlik eden hastalık ve morbidite açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: KOLON KANSERİ, YAŞLI HASTALAR, MORBİDİTE, YANDAŞ HASTALIKLAR