E OKAN HAMAMCI, HASAN BESİM, KEMAL RAŞA, ATİLA KORKMAZ

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Bu çalışmada, nonkomplike ve komplike karaciğer hidatik kist olgularında uygulanan çeşitli cerrahi yöntemlerin hastanede yatış süreleri ve komplikasyon oranlan yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.

Durum değerlendirmesi: Total kistektomi için uygun olmayan karaciğer hidatik kistlerinde uygulanacak konservatif yöntemler ve kist kavitesine yönelik girişimlerde henüz belirgin bir fikir birliği mevcut değildir.

Yöntem: Bu çalışmada, 1983-1999 yılları arasında öpere edilen 216'sı nonkomplike, 61'i komplike 277 karaciğer hidatik kist olgusunda uygulanan çeşitli cerrahi yöntemlerin sonuçları yatış süreleri ve komplikasyon oranları yönünden retrospektif olarak incelenmiştir.

Çıkarımlar: Nonkomplike olgularda en düşük morbidite ve yatış süresi total kistektomi grubunda gözlenmiştir. Morbidite, kaviter drenaj grubunda %39.7, kaviter drenajın uygulanmadığı olgularda ise %18.2 olarak bulunmuştur. Yatış süreleri de sırası ile 12.3 ve 8.2 gündür. Komplike olgularda ise morbidite omentoplasti grubunda %29.6, kaviter drenaj grubunda ise %58.8 olarak saptanmıştır, Yatış süreleri arasında ise anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Sonuçlar: Omentoplasti ve açık bırakma gibi kaviter drenajın uygulanmadığı yöntemlerin nonkomplike hidatik kist olgularında total kistektomiye en iyi alternatif olduğu görüşündeyiz. Komplike olgularda ise kaviter drenaj uygulanabilmekle birlikte yöntemin yüksek komplikasyon oranlarından dolayı kistin ve kaviteye açılan safra kanalının büyüklüğü veya infeksiyonun şiddeti gibi faktörlere dikkat edilerek bu grup olgularda da omentoplasti uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: HİDATİK KİST, KARACİĞER, CERRAHİ TEDAVİ, DRENAJ