Alaeddin DİLSİZ, Hülagü BARIŞKANER, Yavuz GEDERET, Mehmet GÜRBİLEK, İlhan ÇİFTÇİ, Adil KARTAL

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi ABD., KONYA

Özet

Amaç: Hemorajik şokta hipertonik tuz solüsyonu ile resüsitasyonun, serbest oksijen radikallerinin yol açtığı doku hasarına etkisini araştırmaktır.

Durum Değerlendirmesi: Son yıllarda hemorajik şokun hipertoni tuz solüsyonu ile resüsitasyonu giderek artmaktadır. Bu tedavi yönteminin kan basıncını yükseltmede ve post travmatik komplikasyonları azaltmada etkin olduğu gösterilmiştir.

Yöntem: Sıçanlarda aorta abdominalis kateterize edilerek kan alma yöntemi ile 60 dakika süreli hemorajik şok oluşturuldu. Denekler iki gruba ayrılarak çalışma grubundaki denekler alınan kan ve 4ml/kg dozda %7.5 NaCl solüsyonu ile, kontrol grubundaki denekler ise alınan kan ve alınan kanın iki katı kadar hacimde (9.75 ± 0.9 ml) ringer laktat solüsyonu ile resüsite edildi. Deneklerde arteriyel kan basıncı sürekli kaydedildi ve şok öncesi, şok sırası ve resüsitasyon sonrasında kan örnekleri alınarak plazma malondialdehid (MDA) değerleri ölçüldü.

Çıkarımlar: Her iki grup arasında kan basıncı değerleri açısından anlamlı bir fark yoktu. Hipertonik tuz solüsyonu ile resüssite edilen deneklerde kontrol deneklere göre resüsitasyon sonrasında MDA değerlerinde artma daha az olarak gözlendi (çalışma grubunda 7.62 ( 0.91 ng/ml, kontrol grubunda 10.13 ± 1.04 ng/ml, p<0.05).

Sonuç: Hemorajik şokta hipertonik tuz solüsyonu ile resüsitasyon diğer avantajları yanı sıra serbest oksijen radikallerinin oluşturduğu doku hasarını da azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: HİPERTONİK TUZ SOLÜSYONU, RESÜSİTASYON, HEMORAJİK ŞOK, SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ, PLAZMA MALONDİALDEHİD DEĞERİ