Rian DİŞÇİ, Hakan ÇAMLICA, Adnan AYDINER, Erkan TOPUZ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu çalışmada 1988-2000yılları arasında İ.Ü .Onkoloji Enstitüsü'ne başvuran toplam 34095 hastada cinsiyet, yaş ve tümör yerleşim yeri değişkenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Durum Değerlendirilmesi: Dünyada kanser insidansları ve mortalite hızları ülkelerin kanser stratejilerini belirlemede ana kaynakları teşkil etmektedir. Ülkemizde kanser insidanslarına ait sağlıklı bir veritabanı bulunmadığından eldeki mevcut olan kanser başvurularının kendi içindeki ağırlıkları incelenmiştir.

Yöntem: Enstitümüz arşiv kayıtlarından hastalarımıza ait veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 7.5 (1) programı kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Tümör yerleşim yeri değişkeninin kodlanmasında ICD-O (2) kriterleri esas alınmıştır.

Çıkarımlar: Hastalarımızın %47.8'ini kadınlar ,%52.2'sini ise erkekler oluşturmaktadır. Tüm grupta yaş ortalaması 50.52 ± 18.18 bulunmuştur. Tüm grupta tümörün organ yerleşim yerine göre sıklıkları incelendiğinde ilk 5 sırada "solunum sistemi ve intratorasik organlar" (%25.26), "meme" (% 17.81), "sindirim sistemi" (% 15.1), "kadın genital organlar" (% 9.27) ve "lenfomalar" (% 5.6) yer almaktadır.

Sonuç: Ülkemizde kanser insidanslarının organlara göre dağılımına ilişkin sağlıklı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Sağlıklı bir karşılaştırma için ülkemize ait geniş çaplı kanser veri tabanına gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KANSER KAYITLARI, LOKALİZASYON, KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ