ALP GÜRKAN, SERDAR KAÇAR, CEZMİ KARACA, CAN VARILSÜHA, MUHARREM KARAOĞLAN, S MURAT DOĞAN

SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, İZMİR

Özet

Amaç: Laparoskopik cerrahi gittikçe yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Laparoskopik donör Nefrektomi bunlardan birisidir. Bu yazıda laparoskopik canlı donör nefrektomi uygulanan 17 olgu sunulmaktadır.

Durum Değerlendirmesi: Laparoskopik teknik kullanılarak ilk canlı donör nefrektomi denemesi 1995'te Ratnerve Kavous tarafından bildirilmişti. O zamandan günümüze kadar ABD kaynaklı bazı üniversite transplant programları kendi deneyimlerini geniş serilerle bildirdiler. Ancak bugüne kadar ülkemizden bildirilen vaka yoktur.

Yöntem: Kliniğimizde 30.10.2000-15.10.2001 tarihleri arasında 20 canlı laparoskopik donör nefrektomi gerçekleştirildi, bunların ilk 17'si çalışmaya dahil edildi. Hastaların 14'üne sol, 3'üne sağ nefrektomi uygulandı.

Çıkarımlar: 17 vakanın 15'inde ameliyat laparoskopik yöntemle başarıyla tamamlanmıştır. Diğer iki hastada majör kanama nedeniyle açığa geçilmiştir. Ortalama ameliyat süresi 225 (l 40-300) dakikadır.Ortalama takip süresi 7.8 (2-12 ay) aydır. Bir hastada (% 5.9) akut rejeksiyon (AR), üç hastada(% 17.6) akut tubuler nekroz(ATN) gözlenmiştir. ATN gelişen bir hasta (9. hasta) kanama nedeniyle postoperatif l. Gün reopere edilmiş, diyalize dönen hastada serebral ve akciğer tüberkülozu gelişmiş ve hasta 3. ayında kaybedilmiştir.

Sonuç: Minimal invazif laparoskopik tekniğin kullanımı ile kozmetik defekt minimale indirilebilmiş ve postoperatif ağrı kontrolü kolaylaşmıştır. Bu teknik verici açısından güvenli olduğu kadar transplante böbreğin kalitesi bakımından da en az açık nefrektomi kadar yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİ, CANLI, DONÖR, NEFREKTOMİ