CUMHUR ARICI, OKAN ERDOĞAN, ADNAN ARSLAN, TANER ÇOLAK, MUSTAFA MELİKOĞLU, TUNCER KARPUZOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, ABD, ANTALYA

Özet

Amaç: Nodüler guatr nedeni ile öpere edilen çocuk ve adölesan yaş grubu hastalarda tiroid karsinomu görülme sıklığını irdelemek ve klinik deneyimimizi aktarmak.

Durum değerlendirmesi: Erişkin hastalar ile karşılaştırıldığında pediatrik yaş grubu hastalarda, tiroid nodül prevalansı daha düşük olmasına rağmen, malignensi riski daha yüksektir.

Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Pediatrik Cerrahi kliniklerinde, Ağustos 1988-Mayıs2001 tarihleri arasında, tiroid bezinin nodüler hastalığı nedeni ile tiroid ektemi uygulanan 45 hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Çıkarımlar: Hastaların 30'u kız (%67), 15'i (%33) erkek'di. Yaş ortalaması 18 (8-21) olarak hesaplandı,Konjenital hipotiroidi tanısı ile takip edilen 2 olgu ile soliter hiperaktif nodul nedeni ile öpere edilen bir olgu hariç, hastaların tamamı tanı sırasında ötiroid idi. En sık (%68) hastaneye başvuru nedeni asemptomatik servikal kitle idi. Ameliyat öncesi toplam 22 (%49) hastaya ince iğne Aspirasyon Biyopsisi yapıldı.Tiroidektomi materyalinin histopatolojik değerlendirmesinde, 15 (%33) olguda tiroid karsinomu saptandı.Soliter hipoaktif nodüller ve multinodüler guatr nedeni ile ameliyat edilen hastalarda, malignansi riski açısından anlamlı fark saptanmadı (%38'e , %31, p=0.57). Toplam 4 (%9) hastada postoperatif komplikasyon gelişti (bir kalıcı-bir geçici hipokalsemi, bir kalıcı-bir geçici laringeal sinir hasarı).

Sonuç: Pediatrik yaş grubu hastalarda tiroid bezinde saptanan bir nodulun malign olma riski, erişkin yaş grubuna göre daha yüksektir. Boyunda kitle ile başvuran bu yaş grubu hastalar mutlaka dikkatli bir şekilde araştırılmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUKLUK ÇAĞI, NODÜLER GUATR, TİROİD KANSERİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ