ÖMER GÜNAL, YÜKSEL ARIKAN, MEVLUT PEHLİVAN, EMİN GÜRLEYİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ABD, DÜZCE

Özet

Amaç: Bu çalışmada karın içi yapışıkların önlenmesinde kullanılan biyolojik olarak çözünür bir maddenin, kan ve periton sıvısı sitokin düzeylerine etkisi araştırılmıştır.

Durum Değerlendirilmesi: Ameliyat sonrası oluşan karın içi yapışıklar cerrahinin ön emli sorunlarındandır. Bugüne kadar yapılmış pek çok çalışma olmasına karşın halen oluşmaları engellenmemektedir. Bu yapışıkların oluşum mekanizmasının aydınlatılması, önlenebilmeleri için yeni yöntemlerin bulunmasını sağlayacaktır.

Yöntem: Erişkin Wistar-Albino sıçanlarda oluşturulan karın içi yapıklık modelinde bu maddenin yapışıklıkları engelleme etkinliği değerlendirilmiştir, Her grupta eşit sayıda olmak üzere kontrol, sham ve biyolojik membran uygulanan gruplarda toplam 30 sıçan kullanılmıştır. Sıçanların partal ven kanı ve periton sıvılarında interlökin-6 ve tümör nekrozis faktör alfa düzeyleri ölçülmüştür. Grupların yapışıklık skorları ve sitokin düzeyleri birbirleri ile karşılaştırmıştır.

Çıkarımlar: Biyoçözünür membran grubunda portal ven IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri kontrol grubuna göre düşük olmasına rağmen bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Periton sıvısı IL-6 düzeyleri kontrol grubu ile benzer olmakla birlikte; periton sıvısı TNF-alfa düzeyleri biyoçözünür membran grubunda daha yüksek gözlenmiştir. Biyoçözünür membran grubunda yapışıklık oluşumu tama yakın engellenmiştir. IL-6 düzeyleri her üç çalışma grubunda portal ven kanında periton sıvısına göre daha yüksek izlenmiştir. Biyoçözünür membran grubunda TNF-alfa düzeyleri portal ven kanı ve periton sıvısında birbirine yakın düzeylerde bulunmuştur.

Sonuçlar: Biyoçözünür membran intraperitoneal yapışıklık oluşumunu engellemektedir. Bu grupta portal ven kanı IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri düşmektedir. Aynı azalma periton sıvısı örneklerinde gözlenmemektedir. Bu yapışıklık oluşumunda sitokin cevabının intestinal kaynaklı olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: KARIN İÇİ YAPIŞIKLIKLAR, İNTERLÖKİN-6, TNF-ALFA, SODYUM HYALURONAT, KARBOKSİ METİL SELLÜLOZ