MİKDAT BOZER, EKREM ÜNAL, SERDAR YOL, HİLMİ KOCAOĞLU, SALİM DEMİRCİ, HİKMET AKGÜL, RAGIP ÇAM

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ ONKOLOJİ BİLİM DALI, ANKARA

Özet

Amaç: Kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan meme kanserli hastalarımızın postoperatif izlem kayıtları incelenerek izlem yöntemlerinin etkili kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymaktır.

Durum Değerlendirmesi: Meme kanseri halen kadınlarda ensık görülen malignitedir. Meme kanserinin tedavisindeki tartışmaların yanısıra postoperatif izlemde kullanılan yöntemler de tartışılmaktadır. Hastaların hangi yöntemle ve ne kadar sıklıkla izleneceği konusunda fikir birliği yoktur.

Yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan ve ortalama 4yıl izlenen 255 hastanın izlem kayıtları incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, evre, lokal nüks, karşı memede tümör, uzak metastaz ve izlemde kullanılan yöntemlerin getirdiği mali yük açısından değerlendirildiler.

Çıkarımlar: Ortalama izlem süresi 49 ay(6-76 ay) idi. 255 hastanın 11 'inde(%4.31) lokal nüks tespit edildi. Lokal nüks belirlenen hastaların %72.7'si semptomatik idi ve hepsi fizik muayene ile belirlendi, izlem süresince 4 hastada karşı memede ikinci primer tümör tespit edildi. 34 hastada(%13.3) bir veya daha fazla uzak metastaz belirlendi. Uzak metastazı olan hastaların %64.7'si semptomatik idi. Standart izlem şemasına göre izlenen 255 hastaya izlem süresince yaklaşık 14.000 adet tetkik yapılmıştır. 58 adet patolojik bulgu elde edilmiştir.

Sonuç: İzlem bulgularımız son zamanlarda meme kanserli hastaların izlenmesinde önerilen minimalist yaklaşımı desteklemektedir. Hastalığın evresine ve prognostik faktörlerine göre farklı izlem şemaları kullanılmalı ve anamnez, fizik muayenenin yanısıra mammografi temel izlem yöntemleri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, POSTOPERATİF İZLEM