HAYRETTİN ÖZTÜRK, ALİ İHSAN DÖKÜCÜ, SELÇUK OTÇU, ABDURRAHMAN ÖNEN

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ ABD, DİYARBAKIR

Özet

Amaç: çalışmamızda perfore apandisitli çocuklarda komplikasyonların gelişmesinde etkili olabilecek risk faktörleri araştırılmıştır.

Durum değerlendirmesi: Perfore apandisitli hastalarda operasyon sonrasında yara enfeksiyonu, ince barsak obstrüksiyonu, intraabdominal abse ve uzamış ileus gibi majör komplikasyonlar ortaya çıkar.

Yöntem: Kliniğimizde Mart 1983-Şubat 2000 tarihleri arasında perfore apandisit tanısı alan 180 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar operasyon sonrası komplikasyon gelişmesinde etkili olabilecek risk faktörleri (şikayetlerin başlamasından sonra geçen süre, yaş, beyaz küre sayısı, diren kullanımı, hastalığın şiddetinin derecesi) ve mortalite açısından değerlendirildi.

Çıkarımlar: Hastaların 132'si erkek, 48'i kız ve ortalama yaş 11 idi. Hastalarımızın 26'sında (%14.4) operasyon sonrasında komplikasyon gelişti. En sık gelişen komplikasyon yara enfeksiyonu (%65.3) olurken, bunu ince barsak obstrüksiyonu (%19.2) izledi. Risk faktörlerinin komplikasyon gelişmesi üzerine etkileri karşılaştırıldığında: olgularımızın 8 yaş altında ve üstünde olmasının, komplikasyon gelişmesinde etkili olmadığı gözlenirken (p>0.05), şikayetlerin başlamasından 48 saat sonra başvuran hastalarda komplikasyon gelişme riskinin anlamlı derecede arttığı saptandı (p<0.05). Beyaz küre sayısının 10.000/mm3 altında ve üstünde olmasının komplikasyon gelişmesi riskini etkilemediği (p>0.05) ve yine diren kullanılan hastalarda komplikasyon gelişme riskinin diren kullanılmayan hastalara göre azalmadığı yönündedir (p=0.001). Hastalığın şiddetinin derecesinin komplikasyon gelişme riskini artırdığı ve dolayısıyla generalize peritonitli olgularda operasyon sonrası komplikasyonların daha sık geliştiği görüldü (p=0.003). Şikayetlerinin başlamasından 10 gün sonra başvuran ve septik tabloda gelen genaralize peritonitli bir hastamız (%0.5) posoperatif 2. günde kaybedildi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucu, perfore apandisitli olguların geç başvurması, generalize peritonitle birlikte karında yaygın püy bulunması durumunda komplikasyon gelişme riskinin arttığı, diren yerleştirmenin komplikosyonları azaltmada etkisinin olmadığıdır.

Anahtar Kelimeler: PERFORE APANDİSİT, ÇOCUK, POSTOPERATİF KOMPLİKASYON