Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ERDAL KAYHAN, ENGİN OK, ERDOĞAN SÖZÜER, MUSTAFA KEREK

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KAYSERİ

Özet

Prostaglandinler(PG), insan organizmasındaki patolojik süreçlerde üretimi artan ve güçlü vazodilatatör etki gösteren ve pek çok farklı hücreden salgılanabilen lokal hormonlardır. Amaç: Hipertiroidisi olan hastalarda PG'lerin genel özelliklerini taşıyan ve güçlü vazodilatatör etkileri olanPGE2 ile PG12 düzeylerindeki değişimi araştırmak,Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmada, Basedow'lu hastalardan tedavi öncesi ve sonrası alınan plazma ve idrar örneklerinde PGE2 ile PG12 çalışıldı ve bulunan değerler ötiroid multinodüler guatrlı hastalardan oluşan kontrol grubunun aynı değerleri ile karşılaştırıldı. Basedow hastalığı olan çalışma grubu 6 ay süreyle propiltiourasil 150-300 mg/gün ve propranolol 80mg/gün rejimi ile tıbbi tedavi altına alınırken, kontrol grubundaki multinodüler hastalar öpere edildiler.Bulgular: Gravesli hastalarda tedavi öncesi plazma PGE2 ve plazma PGI2, idrar PGE2 seviyeleri tedavi sonrasına göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p<0.05), idrar PGI2 seviyeleri arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Kontrol grubu plazma ve idrar PGE, ve PGI2 değerleri ve çalışma grubu tedavi öncesi ve sonrası plazma ve idrar PGE2 ve PGI2 değerlerinin karşılaştırılmasında sadece tedavi öncesi PGE2 düzeyleri arasında anlamlı fark saptandı (p<0,05). Sonuç: Hipertiroidizmde PG'lerin lokal olarak tiroid bezinde ve periferik dokularda üretimi artmaktadır.Hipertiroidi olgularında artan PG'ler tiroid bezindeki vaskülarite artışından ve bu hastalıkta oluşan sisternik klinik ve patolojik değişikliklerden sorumlu olabilir.

Anahtar Kelimeler: HİPERTİROİDİZM, PROSTAGLANDİN E2, PROSTAGLANDİN 12