Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

CENGİZ ERENOĞLU, MEHMET LEVHİ AKIN, HALDUN ULUUTKU, GÜLTEKİN ERDOĞAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi ve Patoloji Servisi, İSTANBUL

Özet

Amaç: Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyonların Önlenmesinde metilen mavisi ile karboksimetil selüloz - sodium hyaluronik asidin etkilerinin incelenmesi.

Durum Değerlendirmesi: Postoperatif intraabdominal adezyonlar ve bunlara bağlı komplikasyonların önlenmesinde uygulanan hiçbir yöntem tam anlamıyla başarılı olamamıştır.

Yöntem: Otuz adet sıçan üç gruba ayrıldı. Anesteziyi takiben sıçanlara laparotomi yapılarak çekuma2 cm'lik serozal keşi yapıldı ve 2 adet 4/0 ipek sütür ile onarıldı. Daha sonra abdominal insizyon hattının lateralinden l x l cm'lik periton kas tabakası ile birlikte çıkarıldı ve oluşan defekt 2 adet 4/0 ipek ile sütüre edildi, Karın ve cilt ayrı ayrı kapatıldı. Karın kapatılmadan önce; kontrol grubunda (KG) (n= 10) karın içine2ml serum fizyolojik, metilen mavisi grubunda (MMG)(n= 10) ise 2 ml% l metilen mavisi verildi. Karboksimetil selüloz - sodyum hyaluronik asit grubunda (KSG) (n=10) ise karın kapatılmadan abdominal içerik bir karboksimetil selüloz - sodyum hyaluronik asit film tabakası ile örtüldü, Sıçanlar postoperatif 14üncü gün sakrifiye edilerek oluşan adezyonlar makroskopik ve mikroskobik olarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: Makroskopik olarak MMG ve KSG'da oluşan adezyonlar KG'na göre anlamlı olarak düşük(p<0.05) iken, MMG ile KSG arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Mikroskobik olarak MMG'da dev hücre reaksiyonu, yağ nekrozu, granülasyon dokusu oluşumu ve fibrozis oluşumu KG'na göre anlamlı olarak düşük iken (p<0.05), KSG'da sadece granülasyon dokusu oluşumu ve fibrozis oluşumu KG'na göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05).

Sonuçlar: Postoperatif intraabdominal adezyonların önlenmesinde hem metilen mavisinin hem dekarboksimetil selüloz - sodyum hyaluronik asitin etkili olduğu kanısına varıldı, Ancak, ucuz olması, kolay uygulanabilir olması, yan etki ve toksisitesi olmamasından dolayı, metilen mavisinin daha iyi bir seçenek olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: İNTRAABDOMİNAL ADEZYON, METİLEN MAVİSİ, KARBOKSİMETİL SELÜLOZ-SODYUM HYALURONİK ASİT