Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ÖMER ŞAKRAK, ABDULKADİR BEDİRLİ, MUSTAFA KEÇELİ, ÖZHAN İNCE

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

Özet

Amaç: Pankreatik nekrozlu hastaların cerrahi tedavi sonuçlarını değerlendirmek.

Durum Değerlendirmesi: Cerrahi tedavideki aşamalar ve artan yoğun bakım imkanlarına rağmen akut pankreatinin en ciddi komplikasyonu olan pankreatik nekrozda mortalite hala yüksektir.

Yöntem: 1990-1999 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran pankreatik nekrozlu hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Çıkarımlar: Bu süre içerisinde i 8 pankreatik nekrozlu hastaya cerrahi debridman uygulandı, Hastaların 8'i erkek 10'u kadın, yaş ortalaması 52 (28-87 arasında) idi, Etyolojide en sık neden 11 hasta(%61) ile kolelityazis idi. Komputerize tomografi bulgularına göre hastaların çoğu grade D ve E idi. 10 hastada (%56) enfekte nekroz, 8 hastada (%44) steril nekroz vardı. Hastaların başvuru anındaki ortalama akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirme(APACHE)II skoru 17 olarak bulundu. 11 hastaya tek debridman, 7 hastaya 2-5 arası debridman uygulandı. Hastaların ortalama yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalma süreleri sırasıyla 11 ve 23 gün idi. En sık görülen komplikasyon pankreatik fistül idi (%33). Geç dönemde 3 hastada pankreatik psödokist gelişti. Serideki toplam mortalite %44 idi.

Sonuç: Enfekte nekrozlu hastaların tedavisi cerrahi iken, steril nekrozlu hastalarda agresif organ desteğine rağmen inatçı sistemik enfeksiyon veya organ yetmezliği görülüyorsa debridman uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: NEKROTİZAN PANKREATİT, ENFEKTE NEKROZ, STERİL NEKROZ, NEKROZEKTOMİ