ERHAN REİS, NURİ A KAMA, MUTLU DOĞANAY, MURAT KOLOĞLU, MESUT ATLI, METE DOLAPÇI

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: pN0 ve pN1 mide kanserli hastalarda D2 lenf disseksiyonunun yaşam süresine etkisini araştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Genişletilmiş lenf bezi disseksiyonunun yaşam süresi üzerine etkisi halen çok gündemde olan ve tartışmalı bir konudur. Ancak bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki mide kanserleri için lenf bezi disseksiyonunun etkisini araştıran prospektif bir çalışma yoktur.

Yöntem: Ankara Numune Hastanesi 4. Cerrahi Kliniğinde 1992-1999 yılları arasında mide kanserine özel geliştirilmiş formlarla takip edilen ve primer mide adenokanseri nedeniyle Küratif ameliyat yapılan 118 hastadan patolojik incelemelerinde pN0-pN1 olan91'i değerlendirilmeye alındı. Ortalama yaş 61.8 olup hastaların 64(%70.3) 'ü erkekti. Yaşayan hastalarda ortalama takip süresi 41 aydı. Hastalardan 52' sine sınırlı (D1), 39'una genişletilmiş(D2) lenf bezi disseksiyonu yapıldı.

Çıkarımlar: Genel postoperatif morbidite ve mortalite oranları sırasıyla %27.5 ve%9.9 bulundu. Di ve D2 disseksiyon gruplarında postoperatif morbidite ve mortalite oranları sırasıyla %20,5, %32.7 (p=0,19) ve %9.6,% 10.3 olup her iki grup arasında fark yoktu, Beş yıllık kümülatif yaşam tüm hastalarda %33.3 iken, sınırlı lenf disseksiyonu yapılan grupta %22.5, genişletilmiş lenf disseksiyonu yapılan grupta %50.5 idi (p=0,0137).

Sonuç: pN0 ve pN1 mide kanserlerinde D2 lenf disseksiyonu postoperatif morbidite ve mortalite de belirgin bir artışa neden olmadan sağ kalımı anlamlı bir şekilde artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: MİDE KANSERİ, LENF DİSSEKSİYONU, YAŞAM SÜRESİ