Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ALİ COŞKUN, ALİ UZUNKÖY, Ö FARUK AKINCI

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Bu çalışmada, lokal nitrik oksit donörü ile lidokain kullanımının akut ve kronik anal fissürlerde anal basınçlar ve fissür dokusu üzerindeki iyileştirici etkileri karşılaştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Anal fissürlü hastalarda artmış anal basınçları düşürmeye yönelik uygulamalar fissür dokusunda iyileşmeye neden olurlar. Fakat bu iyileştirici etkinin akut ve kronik fissürlü olgulardaki etkinliği ve hangi durumda cerrahi tedavi uygulanması gerektiği tam olarak açıklığa kavuşmamıştır.

Yöntem: Çalışmaya anal fissürlü 34 hasta ile kontrol grubu için gönüllü 10 sağlıklı kişi dahil edildi. Hastalar 17'şerli (10 akut, 7 kronik) iki gruba (A ve B) ayrıldı. Tedavide, A grubuna dört hafta süreyle günde üç kez nitrik oksit donörü, B grubuna ise aynı dozda lidokain uygulandı. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi süresince haftalık klinik muayeneleri yapılıp, anal istirahat ve sıkma basınçları ölçüldü. Hastalara ait yakınma ve fizik muayene bulguları kaydedildi.

Çıkarımlar: Her iki gruba ait akut anal fissürlü hastalardaki tedavi öncesi anal kanal istirahat basınçları ile tedavinin l, 2, 3 ve 4. haftasındaki değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı, A ve B grupları arasındaki anal kanal istirahat basınç farkları da tedavinin tüm evrelerinde anlamlı bulundu. Kronik anal fissürlü A grubu hastaların tedavi öncesi anal kanal istirahat basınçları ile tedavinin 4. haftasına ait değerler arasındaki fark anlamlıydı. Fakat B grubuna ait kronik anal fissürlü hastaların istirahat basınçlarında,tedavi süresince anlamlı düşüş gözlenmedi. Ayrıca, hem gruplar arasında hem de grup içi anal kanal sıkma basınçlarında tedavi süresince anlamlı fark gözlenmedi. Klinik iyileşme aç ısından akut anal fissürlü A grubu hastalarda %80 (n=8), B grubunda ise %60 (n=6) iyileşme sağlandı (p=0,001, p=0,005). Kronikanal fissürlü A grubu hastalarda dört haftalık tedavi sonunda %29 (n= 2) oranında iyileşme gözlenirken(p= 0.172), B grubuna ait hastalarda hiç iyileşme gözlenmedi.

Sonuç: Gliserol trinitrat ile yapılan medikal sfinkterotomi, anal fissürlü hastalardaki artmış anal istirahat basınçlarını inkontinans riski taşımadan etkin şekilde düşürür. Uygulama ile akut anal fissürlerde daha hızlı ve konforlu bir iyileşme sağlanırken, cerrahi girişim gerektiren kronik anal fissürlü hasta sayısı ise daha aşağı düzeylere çekilebilir.

Anahtar Kelimeler: ANAL FİSSÜR, ANAL BASINÇ, NİTRİK OKSİT, LİDOKAİN, SFİNKTEROTOMİ,