Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Haluk Recai Ünalp1, Erdinç Kamer1, Hayrullah Derici2, Okay Nazlı2, Mehmet Ali Önal1

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

Özet

Amaç: Bu retrospektif çalışmada tek taraflı kasık fıtığı onarımı ile iki taraflı kasık fıtığı onarımının erken ve geç dönem sonuçlarını karşılaştırmak amaçlandı.

Durum değerlendirmesi: Postoperatif ağrıda, yara komplikasyonlarında veya nüks oranlarında artış olacağı endişesi ile cerrahların bir kısmı tek seansta iki taraflı kasık fıtığı onarımı konusunda kararsızdır.

Yöntem: Tek taraflı kasık fıtığı onarımı (Grup-1; n=495, %84.3) ve aynı seansta iki taraflı kasık fıtığı onarımı (Grup-2; n=92, %15.7) yapılan olguların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, uygulanan anestezi, operasyon ve hastanede kalış süreleri, postoperatif komplikasyonlar, postoperatif analjezik gereksinimleri, günlük bazal aktiviteye dönüş süreleri ve nüks gelişimi retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Ortalama operasyon zamanı Grup-2'de daha uzun bulundu (p=0.001). Grup-1 ve Grup-2'deki hastaların ortalama hastanede kalış süreleri (p=0.606), komplikasyon oranları (p=0.715), postoperatif analjezik ihtiyacı (p=1.000) ve nüks oranları (p=0.302) arasında istatistiksel fark yoktu. Ancak bazal aktivitelere dönüş süresi Grup-1'deki hastalarda daha kısa idi (p=0.001). Ortalama takip süresi Grup-1'de 40.1 ay, Grup-2'de 35.1 ay idi (p=0.051).

Sonuç: Tek tarafa yapılan gerginliksiz kasık fıtığı onarımı ile benzer sonuçları olması nedeniyle çift taraflı kasık fıtığı olan hastalarda iki taraflı kasık fıtığını tek seansta gerginliksiz olarak onarmanın uygun bir yaklaşım olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, İki taraflı, Onarım