MUSTAFA ALDEMİR, M FARUK GEYİK, GÜLŞEN YILMAZ, ÖMER FARUK KÖKOĞLU, SALİH HOŞOĞLU, H İBRAHİM TAÇYILDIZ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, DİYARBAKIR.

Özet

Amaç: Bu çalışma, genel cerrahi kliniğinde nozokomiyal İnfeksiyon (NKİ)'ların sıklığını, türlerini, İnfeksiyon etkenlerini ve risk faktörlerini ortaya koymak için gerçekleştirildi.

Durum Değerlendirilmesi: Cerrahi hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan NKİ'lar, hastanede kalış süresini uzattığı ve tedavi maliyetini artırdığı için, İnfeksiyon için önleyici tedbirleri gündeme getirmiştir.

Yöntem: Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 1997-Aralık 1998 tarihleri arasında yatırılan 1770 hastada, hastanemiz "İnfeksiyon Kontrol Komitesi" tarafından, aktif prospektif sürveyans çalışması gerçekleştirildi. NKİ tanımlamasında, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterleri kullanıldı. Yatan hastalarda gelişen NKİ'ların risk faktörleri, İnfeksiyon türleri ve etken mikroorganizmalar araştırıldı.

Çıkarımlar: iki yıllık sürede 91 hastada 104 NKİ görüldü ve NKİ hızı %5.1 olarak saptandı, En sık cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) (%2,9), üriner sistem infeksiyonları (%1.5) idi, En sık izole edilen patojenler Escherichia coli (%42.6), Staphylococcus aureus (%14.8)'dur, NKİ gelişen hastalarda en sık uygulanan girişimler; üriner kateterizasyon (%35,5), intravenöz kateter girişimi(%33.2), orotrakeal entübasyon (%27,5) ve en sık izlenen risk faktörleri; H2 reseptör blokeri kullanımı, kan transfüzyonları, bilinç kapalılığı ve malignensi idi,

Sonuçlar: Kliniğimizde, ikinci yılda NKİ oranlarının %8.4'den %2.5'a düştüğünü saptadık. Cerrahi kliniklerinde en sık görülen NKİ, CYİ'dır ve İnfeksiyon hızını azaltmak için cerrahi personel aydınlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: HASTANE İNFEKSİYONLARI, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, SÜRVEYANS