COŞKUN POLAT, GÜRSEL SOYBİR, ORHAN YALÇIN, TAYFUN YÜCEL, FERDA KÖKSOY

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği

Özet

Amaç: Bu prospektif çalışmada, primer inguinal hernilerde gerilimsiz lichtenstein yaklaşımla polipropilen yama uygulanarak gerginlik yapmayan bir hernioplasti oluşturmak ve bu yöntemin kullanımına ait uzun dönem sonuçlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Durum Değerlendirilmesi: Lichtenstein yönteminin erken ve özellikle de uzun dönem sonuçlarına gereksinim vardır.

Yöntem:694 hastaya ait 752 inguinal herni ameliyatının, komplikasyonları, postoperatif ağrı süresi ve ortalama 5,5 yıllık nüks oranları araştırıldı.

Çıkarımlar: Genel, spinal ya da lokal anestezi altında 6x1 1cm. boyutlarında polipropilen (Prolene Yama-Ethicon) yama, anterior yaklaşımla uygulanmıştır. 16(% 2) hastada cilt altı ve skrotal hematom, 23(%3) hastada yara enfeksiyonu, 12(%1.5) hastada operasyon yerinde l yılı aşkın parestezi ve 5(%0.6) hastada ise testis ödemi gelişmiştir. Hiçbir olgumuzda yama reddi ya da yamanın başka nedenle çıkarılması gerekmemiştir. 9(%1.2) hastada ise nüks gelişmiştir. Postoperatif 2. günden sonra analjeziğe ihtiyaç gösteren ağrılı hasta olmamıştır.

Sonuçlar: Anterior polipropilen yama uygulamasının pratik, postoperatif minimal ağrı ve çok düşük nüks oranlan ile primer inguinal hernilerde rutin olarak ve güvenle kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İNGUİNAL HERNİ, LİCHTENSTEİN HERNİ, NÜKS