ATİLLA SORAN, A FIRAT BULUT, OSMAN YILDIRIM, ÖMER CENGİZ

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, ANKARA

Abstract

Amaç: Meme kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda yaş, lenfödem varlığı, radyoterapinin ve lenf metastazı varlığının yaşam kalitesine etkilerini araştırmak.

Durum Değerlendirmesi: Meme kanserinde yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler konusunda yurdumuzda yapılmış çalışmaya rastlanmadı.

Yöntem: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniğinde 1992-1998 yılları arasında meme kanseri nedeniyle öpere edilen ve operasyonları üzerinden en az 12 ay geçmiş, yaşları 29-71 arasında değişen 56 kadın hasta çalışmaya alındı. Hastalar yaşlarına, lenfödem varlığına, lenf metastazı varlığına ve radyoterapi alıp almadıklarına göre gruplandırılırlar. Yaşam kalitesi ölçeği olarak SF-36 kullanıldı.

Çıkarımlar: Meme kanseri nedeniyle öpere edilen hastaların uzun dönem takiplerinde, uygulanan radyoterapinin, ortaya çıkan hafif lenf ödemin ve lenf nodu metastazının yaşam kalitesini anlamlı bir şekilde azaltmadığını buna karşılık 60 yaş üstü hastalarda, sosyal fonksiyonlarda belirgin olmak üzere, yaşam kalitesinde kısmen de olsa azalma olduğunu belirlendi.

Sonuç: Meme kanserli yaşlı hastalarda destekleyici tedavinin yaşam kalitesini artırabileceğini ve tedavi sonrası döndüğü ortamın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Keywords: BREAST CANCER, QUALITY OF LIFE, SF-SCALE