MİKDAT BOZER, EKREM ÜNAL, SERDAR YOL, HİLMİ KOCAOĞLU, SALİM DEMİRCİ, HİKMET AKGÜL, RAGIP ÇAM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Özet

Amaç: Kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan meme kanserli hastalarımızın postoperatif izlem kayıtları incelenerek izlem yöntemlerinin etkili kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymaktadır.

Durum Değerlendirilmesi: Meme kanserli halen kadınlarda en sık görülen malignitedir. Meme kanserinin tedavisindeki tartışmaların yanı sıra postoperatif izi emde kullanılan yöntemler de tartışılmaktadır. Hastaların hangi yöntemle ve ne kadar sıklıkla izleneceği konusunda fikir birliği yoktur.

Yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan ve ortalama4 yıl izlenen 255 hastanın izlem kayıtları incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, evre, lokal nüks, karşı memede tümör, uzak metastaz ve izlemde kullanılan yöntemlerin getirdiği mali yük açısından değerlendirildiler.

Çıkarımlar: Ortalama izlem süresi 49 ay (6-76 ay) idi. 255 hastanın 11'inde (%4.31) lokal nüks tespit edildi, Lokal nüks belirlenen hastaların %72.7'si semptomatik idi ve hepsi fizik muayene ile belirlendi, izlem süresince 4 hastada karşı memede ikinci primer tümör tespit edildi. 34 hastada (%13.3) bir veya daha fazla uzak metastaz belirlendi. Uzak metastazı olan hastaların %64.7'si semptomatik idi. Standart izlem şemasına göre izlenen 255 hastaya izlem süresince yaklaşık 14,000 adet tetkik yapılmıştır, 58 adet patolojik bulgu elde edilmiştir.

Sonuçlar: izlem bulgularımız son zamanlarda meme kanserli hastaların izlenmesinde önerilen minimalist yaklaşımı desteklemektedir. Hastalığın evresine ve prognostik faktörlerine göre farklı izlem şemaları kullanılmalı ve anamnez, fizik muayenenin yanı sıra mammografi temel izlem yöntemleri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: MEME KANSERİ, POSTOPERATİF İZLEM