İSKENDER SAYEK, KAYA YORGANCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Genel cerrahi eğitimi sırasında gerçekleştirilen tez çatışmalarını değerlendirmek, bu çalışmaların uzmanlık öğrencilerine yaptığı olası katkıları ve çalışma sırasında karşılaşılan güçlükleri belirlemektir.

Durum Değerlendirmesi:Tez çalışması uzmanlık eğitim sürecinin çok önemli bir aşamasıdır. Ancak yapılan tez çalışmalarının sonuçları, genel cerrahlara bilimsel çalışmalarına olası katkıları ve karşılaştıkları güçlükler yeterince tanımlanmamıştır.

Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda son 11 yılda yapılan tez çalışmaları retrospektif olarak değerlendirildi. Tezin konusu, araştırma yöntemi, çalışma süresi, maddi kaynakları ve tez çalışmasının herhangi bir dergide yayınlan ip yayınlanmadığı veya kongrelerde sunulup sunulmadığı araştırıldı. Bir anket ile ilgili hekimlerin tez çalışmaları hakkında görüşleri alındı.

Çıkarımlar: Otuz bir tez çalışması deneysel araştırma ürünü idi ve en çok çalışılan konu peptik ülser hastalığı ve periton savunma mekanizmaları idi. Araştırma konuları güncel tartışmalı konularla paralellik gösteriyordu. Tezler planlama aşamasından sunum aşamasına kadar ortalama 8 ayda gerçekleştirilmişti. Dokuz çalışma maddi olarak desteklenmişti, On dört çalışma uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve 11 çalışma uluslararası kongrelerde sunulmuştu. Uzmanlık öğrencilerinin %85'inden fazlası tez çalışmalarını kendi akademik ve cerrahi yaşamlarına yararlı olduğu görüşünde idiler.

Sonuç: Tez çalışmalarına ayrılan maddi kaynakların arttırılması, cerrahi araştırma laboratuarlarında daha uzun süre çalışılabilmesi, multidisipliner çalışma olanaklarının sağlanması tez çalışmalarının kalitesinin arttırılmasında önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: TEZ, ARAŞTIRMA, DENEYSEL ÇALIŞMA, CERRAHİ, EĞİTİM, TIBBİ YAYIN