SERDAR YOL, SİNAN YOL, YOSHİO GUNJI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KONYA

Özet

Amaç: Kanser hücrelerini öldürmekle görevli natural killer (NK) hücrelerinin in-vivo şartlarda primer tümör büyümesi ve karaciğer metastazına etkilerini incelemek.

Durum Değerlendirmesi: Konakçı immün savunma sistemi tümör hücrelerinin primer büyümesi veya yılmasını önlemede önemli rol oynamaktadır. Bu sistemin bir parçası olan NK hücreleri ile ilgili in-vivo çalışmalar sınırlıdır.

Yöntem: Balb/c farelerinde daha önce oluşturulmuş kolon adeno kanser (C-26) hücreleri in-vitro kültür ortamında hazırlanarak normal Balb/c farelerinin mide duvarına inoküle edildi. Hayvanlar iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna (n=l 2) serum fizyolojik, çalışma grubuna (n=12) NK hücrelerini spesifik olarak inhibe eden anti-asialo GM-1 antiserumu toplam ö kez intraperitoneal olarak verildi. Tümör inokülasyonundan 21 gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek tümörün inokülasyon yerindeki hacim ve ağırlığı ile karaciğer metastazlarının sayısı ve ıslak karaciğer ağırlıkları değerlendirildi.

Çıkarımlar: inokülasyon yerindeki ortalama tümör hacmi çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p=0.0022). Tümörün inokülasyon yerindeki ortalama ağırlığı, ıslak karaciğer ağırlığı ve karaciğerde metastaz görülme oranı çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmasına rağmen istatistik! fark anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: Organizmanın tümör hücrelerine karşı savunmada rol oynayan NK hücrelerinin in-vivo inhibisyonu hem primer tümör büyümesi hem de metastaz oluşumunu artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: NK HÜCRESİ, ANTİ-ASİALO GM-1, PRİMER TÜMÖR BÜYÜMESİ, KARACİĞER METASTAZI