ALİ COŞKUN, ALİ UZUNKÖY, ÖMER FARUK AKINCI, OKTAY ASLAN MUHARREM BİTİREN, ABDURRAHİM KOÇYİĞİT

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Genel Cerrahi, ABD, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışma, kolonoskopi Öncesi barsak hazırlık yöntemlerinin, kolona ait içeriği temizleme etkinliği, kan kimyası ve kolon mukozası üzerine etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.

Durum Değerlendirmesi: ideal bir barsak hazırlık yöntemi kolona ait katı materyalin tamamını, sıvı materyalin ise çoğunluğunu uzaklaştırmalıdır. Histopatolojik düzeyde barsak mukozası üzerine olumsuz etki oluşturmamalı ve uygulama fazla zaman almamalıdır. Yöntem ayrıca, biyokimyasal parametreler üzerinde önemli dengesizliklere yol açmamalıdır. Bütün bu şartları sağlayan bir barsak hazırlık yöntemi henüz geliştirilememiştir.

Yöntem: Otuz beş adet Wistar Albino rat (180-230 gr) yedişeri! beş gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu olarak belirlendi. Barsak temizlikleri; ikinci grupta mannitol, üçüncü grupta sennosid, dördüncü grupta polietilen glikol (PEG) ve beşinci grupta PEG + sennosid ile yapıldı. Tüm rotlardan, işlemden hemen önce ve işlemden ö saat sonra kan örnekleri alınarak, Na, K, Ca, üre, kreatinin, ALT, AST, kan şekeri, hematokrit ve serum osmolalitesi ölçüldü. Daha sonra eter anestezisi altında sakrifiye edilen rotların kolon içerikleri vizüel olarak değerlendirilip, histopatolojik inceleme için kolon duvarından tam kat doku örnekleri alındı. Kullanılan solüsyonların kolon mukozası üzerine olan histopatolojik etkileri ışık mikroskobu altında incelendi. Sonuçlar Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi ve Mann-Whitney Utesti kullanılarak değerlendirildi.

Çıkarımlar: Kolon mukozası üzerine en az olumsuz etkiyle, kan kimyasal değerlerinde ciddi dengesizlik oluşturmayan en etkin kolon temizliği, PEG ve PEG + sennosid guruplarında elde edildi.

Sonuç: PEG'ün sennoside kombinasyonu, pratikte kullanılan sıvı hacmini yarıya indirdiğinden, PEG'e benzer etkinlikte ve daha konforlu bir barsak hazırlık yöntemi olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: KOLONOSKOPİ, BARSAK TEMİZLİĞİ, POLİETİLEN GLİKOL, SENNOSİD, MANNİTOL