Hızır Akyıldız, Alper Akcan, Fatih Dal, Tarık Artış, Can Küçük, Engin Ok, Erdoğan M. Sözüer

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Günümüzde laparoskopik splenektomi (LS) hematolojik hastalıkların cerrahi tedavisinde genişce kabul görmüş daha az invazif bir işlemdir. Çok büyük dalağı olan hastalar dışında LS hemen hemen her hastada uygulanabilir. Çalışmamızda amacımız kliniğimizde hematolojik hastalıkların tedavisi için yaptığımız laparoskopik splenektomilerden elde ettiğimiz sonuçları tartışmak ve bu sonuçları konvansiyonel cerrahi yöntemle karşılaştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamıza Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında hematolojik hastalık nedeniyle 1993-2006 tarihleri arasında elektif splenektomi ameliyatı yapılan 100 hasta dahil edilmiştir.

Bulgular: Laparoskopik yöntemle 42 konvansiyonel yöntemle 58 hasta ameliyat edildi. Her iki gruptaki hastaların demografik verileri benzerdi. LS 39 hastada başarıyla tamamlandı (%93). LS grubunda ameliyat süresi konvansiyonel splenektomi (KS) grubuna göre anlamlı olarak uzundu. Buna karşılık LS grubunda hastanede kalma süresi ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyacı KS grubuna göre anlamlı olarak azdı. Her iki grup arasında ameliyat sonrası komplikasyon açısından anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da en sık görülen komplikasyon atelektaziydi.

Sonuç: Düşük komplikasyon ve açığa geçme oranlarıyla, LS hematolojik dalak hastalıklarının cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilmek üzeredir.

Anahtar Kelimeler: Splenektomi, laparoskopik, konvansiyonel, hematolojik dalak hastalığı