Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ZAFER MALAZGİRT, FİLİZ KARAGÖZ, SALİM GÜMÜŞ, İLKSER AKPOLAT, NECATİ ÖZEN, BEDRİ KANDEMİR, KAYHAN ÖZKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Genel Cerrahi, Patoloji ABD, SAMSUN

Özet

Amaç: Bu prospektif çalışmada kolon ve rektum kanseri tanısıyla rezeke edilen taze spesimenlerde distal intramural ve ekstramural yayılım araştırıldı, bulgular hasta ve tümöre ait özelliklerle karşılaştırıldı.

Durum Değerlendirmesi: Kolon ve rektum kanserlerinde makroskopik bitiş noktasından distale doğru intramural mikroskopik yayılım önemlidir. Ancak formalinle fiksasyondan sonra boyutlar çok kısalır.Distal yayılırınla ilgili çalışmalar bu nedenle yanıltıcıdır.

Yöntem: Spesimenler ameliyattan hemen sonra iğnelerle tesbit edildi, belirli aralıklarla çizildi. Tümörün distale en fazla uzanan bölümünün yer aldığı şerit patolojik yönden incelendi.

Çıkarımlar: Toplam 45 örneğin 35'inde (%77.8) distale yayılım saptandı, Bunlardan 9'unda (%20.0)yayılım 5 mm.den az, 26'sında (%57.8) ise 5 mm.den fazlaydı. On (%22.2) örnekte ise yayılım yoktu.Ortalama distal yayılım 0.6±0.5 (SD) cm idi. TNM evrelendirmesine göre lenf tutulumu NO olan 23 hastanın yalnızca 6'sında (%26.1) 0.5 cm'den uzun distal marjin gözlendi. Bu oran N1, N2 ve N3 evrelerde sırasıyla %53.9, %87.5 ve %100 idi (p<0.05). Distale yayılım riski, lenf nodu metastazı varlığı kadar, tutulum şiddetiyle de doğru orantılıydı. Yayılım ile en güçlü korelasyon N2 grubundaydı. N0 ve N1'i içeren 36 örnekten 13'ünde (%36.1) ve N2 ile N3 içeren 9 örneğin 8'inde (%88.9) distale yayılım0.5 cm'den büyüktü (p<0.01).

Sonuçlar: Değerlendirmelerimiz2 cm'lik distal marjinin 43 olguda (%95.6)yeterli olduğunu gösterdi. Bu bilgiler ışığında distal rektumda yerleşen tümörlerde 2-3 cm uzunluğunda bir distal marjinin bırakılmasının uygun olduğu, lenf nodu pozitifliği düşünülen olgularda ise distal marjininin daha uzun tutulması gerektiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: KOLOREKTAL KANSER, DİSTAL MARJİN, İNTRAMURAL YAYILIM, TNM KLASİFİKASYONU, ANTERİOR REZEKSİYON, FORMALDEHİD FİKSASYON