Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ÖMER FARUK AKINCI, ALİ UZUNKÖY, ALİ COŞKUN

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Bu çalışma, gerilimsiz bir onarım yöntemi olan posterior preperitoneal mesh hernioplasti(PPMH) tekniğinin, bazı yeni modifikasyonlarla, inguinal hernilerin onarımındaki etkinliğini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi,

Durum Değerlendirmesi: Sağlam dokular üzerinde oluşturulan gerginlik, nükslerin ve bazı komplikasyonların temel nedenidir. Bu yüzden, önceleri fasyal onarımlara ilave olarak kullanılan meshler, daha sonra tamamen fasya transversalis yerine kullanılmış ve böylece "gerilimsiz fıtık onarımları" yaygınlaşmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde, 72 olgudaki 82 inguinal herni, açık PPMH yöntemiyle öpere edildi. Olguların 69'uerkek, 3'ü kadındı, yaş ortalaması 28.3 idi. Hernilerin 53'ü endirek, 14'ü direk, 11 rekürrent idi, 4 olguda ise direk ve endirek herni birlikteydi, l O olguda bilateral herni vardı. Yöntem, internal ring seviyesinde küçük-transvers bir insizyonla preperitoneal alana ulaşılması, kordon ve fıtık kesesinin mobilizasyonu,bir prolen mesh parçasının kordondan geçirilerek preperitoneal alana yayılması ve laparoskopik zımba ile simfiz pubise tespiti esasına dayanmaktadır, Hastaların operasyon süreleri, analjezik ihtiyacı, vizüel analog skala değerleri (VAS), hastanede kalış süreleri, normal aktiviteye dönüş zamanları,operasyonun maliyeti ve oluşan komplikasyonlar önceden hazırlanan formlara işlendi. Olgular, l, öve 12. aylarda ve daha sonra l yıllık aralarla kontrol edildi,

Çıkarımlar: Ortalama operasyon süresi27.86dk., ortalama VAS değeri 4, saatte 5.75ve 12.saatte 1.95idi. Günlük ortalama analjezik ihtiyacı 1.27 kez, ortalama operasyon maliyeti 468 dolar, normal aktiviteye dönüş zamanı ise 12.8 gündü. Bir olguda nüks, iki olguda seroma, üç olguda kordon ödemi,bir olguda geçici genitofemoral nevralji ve bir olguda mesh reaksiyonu gelişti.

Sonuç: Sonuç olarak, gerilimsiz bir onarım yöntemi olan PPMH tekniğinin, öğrenmesi ve uygulanması kolay, maliyeti uygun ve inguinal herni onarımında düşük komplikasyon ve nüks oranlarıyla kullanılabilecek bir metod olduğu, ayrıca yaklaşım ve işlem temelde aynı olduğundan, laparoskopik herni öğreniminde yardımcı olacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: GERİLİMSİZ HERNİ ONARIMI, MESH HERNİOPLASTİ, PREPERİTONEAL YAKLAŞIM