ÖMER FARUK AKINCI, ALİ COŞKUN, ALİ UZUNKÖY

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Haziran 1995 - Haziran 1998 tarihleri arasında, asimetrik eksizyon-primer kapama yöntemiyle opere ettiğimiz pilonidal sinüslü olguların sonuçlarını bildirerek, konuyu literatür bilgilerinin ışığında irdelemeyi amaçladık.

Durum Değerlendirmesi: Pilonidal sinüslerin cerrahi tedavisi için çok sayıda teknik mevcuttur. Özellikle eksik ve hatalı cerrahi tedavi sonrası yüksek nüks oranları kaçınılmaz olmakta, böylece hastaya verdiği rahatsızlığın yanı sıra,genç popülasyonu etkilemesi nedeniyle önemli bir işgücü kaybına yol açmaktadır.Yapılacak cerrahi tedavi sadece mevcut lezyonu ortadan kaldırmakla kalmamalı, aynı zamanda etyolojik faktörleri de ortadan kaldırarak olası nüksleri de önlemelidir. Pilonidal sinüslerin tedavisinde,kolay uygulanabilen, hastanede kalış süresini ve normal aktivitelere dönüş zamanını en aza indiren, komplikasyonları ve maliyeti düşük olan tedavi arayışları sürmektedir.

Yöntem: 97 pilonidal sinüs olgusu, asimetrik eksizyon-primer kapama yöntemiyle öpere edildi. Pilonidal apseyle müracaat eden 24, yaygın gluteal tutulumu olan 2 ve operasyondan sonra hiç kontrol edilemeyen 5 olgu bu çalışmaya alınmadı. Hastaların tedavi ve takipleriyle ilgili bilgiler önceden hazırlanan formlara işlendi. Hastaların 67'si en az bir yıl süreyle kontrol edildi. Operasyonlar genel anestezi altında gerçekleştirildi. Operasyon tekniği, tutulan dokunun asimetrik, eliptik, vertikal bir kesiyle eksizyonu, fleplerin mobilizasyonu ve postsakral fasya, ciltaltı ve cildin karşılıklı dikilmesini içermektedir.

Çıkarımlar: Çalışmaya alınan 92 olgunun 86'sı erkek 6'sı kadındı. Olguların ortalama yaşı 22.1,ortalama takip süresi ise 2.3 yıl idi. 18 olgu nüks pilonidal sinüs idi. Komplikasyon olarak, üç olguda yara enfeksiyonu, iki olguda yara ayrılması ve üç olguda hematom gelişti. Olgularımızdan birinde,postoperatif 4. ayda .nüks gelişti. Bu hasta 2, kez aynı yöntemle öpere edildi. 2 yıllık kontrolde nüks gelişmedi. Hastalarda ortalama hastanede kalış süresi 2.8 gün, normal aktiviteye dönme zamanı ortalama 13 gündü. Olgularımızda ortalama takip süresi 2.3 yıl, ortalama operasyon maliyeti ise 422 dolar idi.

Sonuç: Komplike olmamış pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde, etyolojik bir faktör olan "natal cleft derinliğini" ortadan kaldırmayı ve natal cleftte skar ve insizyon hattı bırakmamayı amaçlayan, Karydakis operasyonu, hastaya az rahatsızlık veren, minimal iş kaybına yol açan,uygulanması kolay, maliyeti düşük ve rekürrensi az olan, seçkin bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: PİLONİDAL SİNÜS, KIL BATMASI, PRİMER KAPAMA, ASİMETRİK EKSİZYON, KARYDAKİS OPERASYONU